นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการนานาชาติ
The 2nd ASEAN Plus Three Graduate Research Congress

 

รองศาสตราจารย์ ดร. เนติ สุขสมบูรณ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมในพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ “The 2nd ASEAN Plus Three Graduate Research Congress” เมื่อวันที่7 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท กรุงเทพฯ

การประชุมวิชาการนานาชาติดังกล่าวจัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสครบรอบ 50 ปีของการก่อตั้งบัณฑิตวิทยาลัย และเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาจากคณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาสู่สาธารณชน และเปิดโอกาสให้นักศึกษา นักวิจัยจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศได้มีเวทีแลกเปลี่ยนผลงานและข้อมูลการวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มประเทศ ASEAN Plus Three ได้แก่ ไทย ลาว บรูไน เมียนมาร์ กัมพูชา เวียดนาม สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย จีน เกาหลี และญี่ปุ่น ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพงานวิจัยและก่อให้เกิดการนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศต่อไป ในโอกาสนี้ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ ได้เข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการจำนวนทั้งสิ้น 19 คน โดยแบ่งเป็นการนำเสนอแบบ Oral Presentation จำนวน 1 คน และการนำเสนอแบบ Poster Presentation จำนวน 18 คนอีกด้วย

ในโอกาสนี้ คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงยินดีกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 2 คน ที่ได้รับรางวัล Poster Presentation ดังนี้

1. นางสาวนภชา พิริยะชนานุสรณ์ สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก ภาควิชาเภสัชกรรม อาจารย์ที่ปรึกษา คือ รองศาสตราจารย์ ดร. สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล

2. Mr. Muhammad Amin สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก ภาควิชาเภสัชกรรม อาจารย์ที่ปรึกษา คือ รองศาสตราจารย์ ดร. เนติ สุขสมบูรณ์