โล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้มีผลงานด้านการพัฒนาคนดีเด่น
เนื่องในงานประชุมวิชาการ 2554

 
 

นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้มีผลงานด้านการพัฒนาคนดีเด่น เนื่องในงานประชุมวิชาการ 2554 จาก สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2554 ณ อาคารคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------