วารสารพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัล National TCI-SCOPUS-TRF Journal Award รางวัลแรกของประเทศไทย

 
 

วันที่ 20 มีนาคม 2554 รองศาสตราจารย์ ดร.ฟองคำ ติลกสกุลชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายวิจัย และรองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ จาก ดร.สุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในโอกาสที่วารสารพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ได้รับรางวัลTST Journal Awards ประเภท NationalTCI-SCOPUS-TRF Journal Award จากวารสาร 82 รายชื่อที่สมัครเข้าร่วมประกวด

รางวัลดังกล่าวจะมอบให้กับวารสารไทยที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre :TCI) ที่มีคุณภาพสูงและมีมาตรฐานในระดับชาติหรือสูงเทียบเท่านานาชาติ ซึ่งรางวัลนี้เป็นรางวัลแรกของประเทศไทยที่มอบให้แก่วารสารไทยในการประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 6สำหรับรางวัล TST Journal Awards เป็นรางวัลที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ศูนย์ TCI และสำนักพิมพ์ Elsevier ณ ห้องเพชรไพลิน โรงแรมวินเซอร์สวีท กรุงเทพฯ

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------