ผลงานและรางวัล

ปี พ.ศ. 2552

เนื้อหาทั้งหมด
 

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์เสาวลี แก้วช่วย ได้รับรางวัลเหรียญทองประเภทกรีฑา จากการวิ่งผลัด 4x400 ม. หญิง กีฬาซีเกมส์ 2009 ครั้งที่ 25 เวียงจันทร์เกมส์

18 พฤศจิกายน 2552 ศ. ดร. นทีทิพย์ กฤษณามระ บนถนนสายอาชีพอาจารย์ - นักวิจัย

18 พฤศจิกายน 2552 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีมอบรางวัลปาฐกถาสุด แสงวิเชียร ประจำปี 2552 แก่ ศ.ดร.ม.ร.ว.ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์ ภาควิชาชีวเคมีและหัวหน้าศูนย์เพื่อความเป็นเลิศทางด้านโครงสร้างและการทำงานของโปรตีน คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล โดยมี ศ.คลินิก นพ.ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ณ ห้องประชุมตรีเพ็ชร อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 15 รพ.ศิริราช

7-8 กันยายน 2552 นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ชนะเลิศการประกวดมารยาทไทย ใน “โครงการนครหลวงไทย อนุรักษ์เอกลักษณ์ไทย ประจำปี 2552”

13 ตุลาคม 2552 อาจารย์ ดร.ศรีประภา เพชรมีศรี รับคัดเลือกเป็นผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชนคนแรก มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ศรีประภา เพชรมีศรี จากศูนย์สิทธิมนุษยชนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2552 รับคัดเลือกเป็นผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชนคนแรก โดยมีวาระการทำงาน 3 ปี

15 ตุลาคม 2552 อาจารย์ นพ.วิศิษฏ์ ทองบุญเกิด รับรางวัล TRF-CHE-SCOPUS Researcher Award 2009 มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ นพ.วิศิษฏ์ ทองบุญเกิด จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในโอกาสที่ได้รับรางวัล TRF-CHE-SCOPUS Researcher Award 2009 สาขา Life Sciences ซึ่งเป็นรางวัล ที่ สกว. สกอ. และหน่วยงานจัดทำฐานข้อมูลอ้างอิงสากล Scopus ร่วมกันมอบให้แก่ผู้รับทุนที่เป็นอาจารย์รุ่นใหม่ และรุ่นกลาง ที่มีผลงานจากโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม ให้มีกำลังใจในการพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพสูงต่อไป และเป็นแบบอย่างนักวิจัยอาชีพที่ดีแก่นักวิจัยในกลุ่มผู้รับทุน โดยได้มีการเปิดตัวผู้ได้รับรางวัล และได้รับมอบรางวัลจากท่านนายกรัฐมนตรีไปเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2552

ศ.เกียรติคุณ นพ.จอมจักร จันทรสกุล ได้รับรางวัล A Lifetime Achievement Award จาก The World Congress of Arts, Sciences and communications

ขอแสดงความยินดี กับ ศ.พญ. พรสวรรค์ วสันต์ ศาสตราจารย์สาขากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ในโอกาสได้รับรางวัล แพทย์สตรีดีเด่น ประจำปี 2552 จากสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ฯ

ศ.เกียรติคุณ นพ.จอมจักร จันทรสกุล ได้รับรางวัล A Lifetime Achievement Award จาก The World Congress of Arts, Sciences and communications

 
 

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.