ผลงานและรางวัล

ปี พ.ศ. 2554

เนื้อหาทั้งหมด
 

10 ตุลาคม 2554 นักเทคโนโลยีดีเด่น ประจำปี 2554

5 ตุลาคม 2554 แพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล รับรางวัลชนะเลิศผลงานนวัตกรรมแห่งชาติ 2554

28 กันยายน 2554 แสดงความยินดีตัวแทนวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแข่งขันฝีมือคนพิการนานาชาติ ครั้งที่ 8

23 กันยายน 2554 อาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับพระราชทานรางวัล “บัณฑิตทันตแพทย์ดีเด่น ประจำปี 2554”

19 กันยายน 2554 วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ได้รับรางวัลผู้ส่งออกสินค้าและบริการดีเด่น ประจำปี 2554 สาขาธุรกิจบริการการศึกษานานาชาติ

16 กันยายน 2554 รางวัล “การนำเสนอผลงานด้วยวาจาดีเด่น”

14 กันยายน 2554 มอบใบประกาศเกียรติคุณนักศึกษาที่ผ่านการอบรมโครงการ Mahidol University Young Ambassadors 2011

25 สิงหาคม 2554 โล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้มีผลงานด้านการพัฒนาคนดีเด่น เนื่องในงานประชุมวิชาการ 2554

13 กรกฎาคม 2554 แสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ นานาชาติ ประจำปี 2553

13 กรกฎาคม 2554 ผลการตัดสินการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ตามระบบคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะที่ 3 ปีงบประมาณ 2553

11 กรกฎาคม 2554 สถาบันเกอเธ่ มอบเงินสนับสนุนวงแชมเบอร์มิวสิกอุษาคเนย์ ปีละ 4 ล้านบาท

16 มิถุนายน 2554 มหาวิทยาลัยมหิดลมอบรางวัลแก่บุคลากรที่มีผลงานดีเด่น

3 มิถุนายน 2554 ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภางค์ จุฬาลักษณานุกูล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

18 พฤษภาคม 2554 นักวิจัยคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดลนำเสนอผลงานวิจัย “ระบาดวิทยาโมเลกุลของการดื้อยาในเชื้อ Plasmodium Vivax”

11 พฤษภาคม 2554 นักศึกษามหิดลคว้ารางวัลชนะเลิศภาพยนตร์สั้นชุด “Drive Life” ในโครงการ “Toyota THINK! Road Safety Conceptual Short Film”

8 พฤษภาคม 2554 แสดงความยินดีกับทีมหุ่นยนต์กู้ภัย BART LAB Rescue

28 เมษายน 2554 นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์เสนอผลงานที่ได้รับรางวัลแก่ที่ประชุมคณบดี

7-9 เมษายน 2554 นักวิจัยมหิดล รับรางวัลนำเสนอผลงานภาคนิทัศน์ยอดเยี่ยมในกลุ่มมนุษยพันธุศาสตร์

28 มีนาคม 2554 สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล ได้รับรางวัลระดับเงินจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

24 มีนาคม 2554 นักศึกษาวิศวะ ชนะเลิศการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์

24 มีนาคม 2554 มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัล Thailand ICT Excellence Awards 2010

20 มีนาคม 2554 วารสารพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัล National TCI-SCOPUS-TRF Journal Award รางวัลแรกของประเทศไทย

2 มีนาคม 2554 เผยผู้ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ม.มหิดล ประจำปี 2553

7 กุมภาพันธ์ 2554 ม.มหิดลรับรางวัลมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

12 มกราคม 2554พิธีมอบทุนมหิดล ระดับปริญญาเอก

 

เนื้อหาทั้งหมด

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.