ผลงานและรางวัล

ปี พ.ศ. 2557

เนื้อหาทั้งหมด
 

6-8 ตุลาคม 2557 อ.สถาบันโภชนาการ คว้า 2 รางวัลในการประชุมโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 8

สิงหาคม 2557 นักศึกษาคณะICT ม.มหิดล คว้ารางวัลชนะเลิศลำดับที่ 2 ในโครงการประกวดผลงานซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติ หรือ Thailand ICT Award (TICTA) 2014 และได้เข้าร่วมในเวทีการแข่งขันระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก Asia Pacific ICT Alliance (APICTA Awards 2014)

19-25 กรกฎาคม 2557 หุ่นยนต์กู้ภัย ม.มหิดล คว้าอันดับที่ 3 ในการแข่งขัน World RoboCup 2014

20 มีนาคม 2557 4 ผลงาน นักศึกษาคณะ ICT คว้ารางวัลการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (NSC) 2014

7 มีนาคม 2557 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการนานาชาติ The 2nd ASEAN Plus Three Graduate Research Congress

7 มีนาคม 2557 นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลในโครงการประกวดสุดยอดเภสัชกรชุมชนรุ่นใหม่ดีเด่น

5 กุมภาพันธ์ 2557 “เดินดี” จากวิศวฯไฟฟ้า คว้ารางวัลชนะเลิศ และ รางวัล popular vote จากการแข่งขัน True Innovation Award 2013 ประเภท InnoTree

2 มกราคม 2557 นักศึกษาหลักสูตรดุริยางคศาสตร์บัณฑิต คว้ารางวัลยุวศิลปินไทย 2556 การประพันธ์ดนตรียอดเยี่ยม

 

เนื้อหาทั้งหมด

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.