กลุ่มบริหารอาคารพิเศษ

     

รักษาการแทนผู้จัดการอุทยานธรรมชาติ
วิทยาสิรีรุกขชาติ

ผู้จัดการศูนย์การเรียนรู้มหิดล

 


รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.
สมภพ ประธานธุรารักษ์
sompop.pra@mahidol.ac.th


นาย วดิษ ดิษยะวงษ์วราง
wadit.boo@mahidol.ac.th
 

 

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.