การบริหารงาน

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

อธิการบดีและทีมผู้บริหาร

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้บริหารส่วนงาน

- คณบดี

- ผู้บริหารสถาบัน ศูนย์ หอสมุด

ผู้อำนวยการหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี

กรรมการสภาคณาจารย์

แผนยุทธศาสตร์ ม.มหิดล พ.ศ.2556-2559

หลักปฏิบัติด้านจรรยาบรรณองค์กร

โครงสร้างการบริหารงาน ม.มหิดล

รายงานประจำปี

ข้อมูลและสถิติ

 

ข้อมูลและสถิติ

ข้อมูลและสถิติ 2551

ข้อมูลและสถิติ 2551 ฉบับเต็ม

สารสนเทศ 2551 มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำ

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. 2552-2555)

สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติ

โครงสร้างการบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหิดล

บุคลากร

งบประมาณ

นักศึกษา

หลักสูตร

การรักษาพยาบาล

การวิจัย

อาคารสถานที่

สถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล

แผนที่แสดงที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมหิดล

เอกสารอ้างอิง

สารบัญตาราง

ตารางที่ 1

จำนวนบุคลากรทั้งหมดของมหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ 2550 จำแนกตามหน่วยงานและประเภทบุคลากร

ตารางที่ 2

จำนวนบุคลากรสายวิชาการทั้งหมดของมหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ 2550 จำแนกตามหน่วยงานและประเภทบุคลากร

ตารางที่ 3

จำนวนพนักงานทั้งหมดของมหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ 2550 จำแนกตามหน่วยงาน

ตารางที่ 4

จำนวนข้าราชการของมหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ 2550 จำแนกตามประเภทข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยและวุฒิการศึกษา

ตารางที่ 5

จำนวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ 2550 จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการและประเภทบุคลากร

ตารางที่ 6

จำนวนข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับการพัฒนาทั้งในประเทศ และต่างประเทศในรอบปี
งบประมาณ 2550 จำแนกตามประเภทการพัฒนา

ตารางที่ 7

จำนวนข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2549-2550 จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ

ตารางที่ 8

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2550-2551 จำแนกตามผลผลิต

ตารางที่ 9

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2550-2551 จำแนกตามงบรายจ่าย

ตารางที่ 10

จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ นักศึกษาทั้งหมด และผู้สำเร็จการศึกษา จำแนกตามระดับการศึกษา

ตารางที่ 11

จำนวนหลักสูตรทั้งหมดและหลักสูตรที่เปิดสอนของมหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2550 จำแนกตามระดับการศึกษา

ตารางที่ 12

หลักสูตรใหม่ของมหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2550

ตารางที่ 13

ผู้รับบริการของโรงพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ 2550

ตารางที่ 14

จำนวนผู้ป่วยและหน่วยทำฟันของหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ 2550

ตารางที่ 15

จำนวนโครงการวิจัยและงบประมาณที่ได้รับ ปีงบประมาณ 2550 จำแนกตามแหล่งเงินทุนและกลุ่ม
สาขาการวิจัย

ตารางที่ 16

จำนวนและพื้นที่ของอาคารเรียน และอาคารที่ทำการ ปีงบประมาณ 2550 จำแนกตามหน่วยงาน

สารบัญแผนภูมิ

แผนภูมิที่ 1

แสดงจำนวนบุคลากรทั้งหมดของมหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ 2546-2550

แผนภูมิที่ 2

แสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้มหาวิทยาลัย
ปีงบประมาณ 2546-2551

แผนภูมิที่ 3

แสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด ปีงบประมาณ 2550-2551

แผนภูมิที่ 4

แสดงจำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2546-2550

แผนภูมิที่ 5

แสดงจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2545-2549

   

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.