การบริหารงาน

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

อธิการบดีและทีมผู้บริหาร

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้บริหารส่วนงาน

- คณบดี

- ผู้บริหารสถาบัน ศูนย์ หอสมุด

ผู้อำนวยการหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี

กรรมการสภาคณาจารย์

แผนยุทธศาสตร์ ม.มหิดล พ.ศ.2556-2559

หลักปฏิบัติด้านจรรยาบรรณองค์กร

โครงสร้างการบริหารงาน ม.มหิดล

รายงานประจำปี

ข้อมูลและสถิติ

 

ข้อมูลและสถิติ

ข้อมูลและสถิติ 2552

ข้อมูลและสถิติ 2552 ฉบับเต็ม

สารสนเทศ 2552 มหาวิทยาลัยมหิดล

ปณิธานของมหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำ

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. 2552-2555)

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยมหิดล (ตรามหาวิทยาลัย สีประจำมหาวิทยาลัย ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย)

ประวัติ

บุคลากร

งบประมาณ

นักศึกษา

หลักสูตร

การรักษาพยาบาล

วิจัย

อาคารสถานที่

สถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล

เอกสารอ้างอิง

   

สารบัญตาราง

ตารางที่ 1

จำนวนบุคลากรทั้งหมดของมหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ 2551 จำแนกตามส่วนงานและประเภทบุคลากร

ตารางที่ 2

จำนวนบุคลากรสายวิชาการทั้งหมดของมหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ 2551 จำแนกตามส่วนงานและประเภทบุคลากร

ตารางที่ 3

จำนวนพนักงานทั้งหมดของมหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ 2551 จำแนกตามส่วนงาน

ตารางที่ 4

จำนวนข้าราชการของมหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ 2551 จำแนกตามประเภทข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยและวุฒิการศึกษา

ตารางที่ 5

จำนวนบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ 2551 จำแนกตามวุฒิการศึกษา และตำแหน่งทางวิชาการ

ตารางที่ 6

จำนวนบุคลากรทั้งหมดของมหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ 2551 จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการและประเภทบุคลากร

ตารางที่ 7

จำนวนข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับการพัฒนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในรอบปีงบประมาณ 2551 จำแนกตามประเภทบุคลากร

ตารางที่ 8

จำนวนข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ และเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ปีงบประมาณ 2550-2551 จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ

ตารางที่ 9

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2551-2552 จำแนกตามผลผลิต

ตารางที่ 10

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2551-2552 จำแนกตามงบรายจ่าย

ตารางที่ 11

จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ นักศึกษาทั้งหมด และผู้สำเร็จการศึกษา จำแนกตามระดับการศึกษา

ตารางที่ 12

จำนวนหลักสูตรทั้งหมดและหลักสูตรที่เปิดสอนของมหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2551 จำแนกตามระดับการศึกษา

ตารางที่ 13

หลักสูตรใหม่ของมหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2551

ตารางที่ 14

ผู้รับบริการของโรงพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ 2551

ตารางที่ 15

จำนวนผู้ป่วยและหน่วยทำฟันของส่วนงานในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ 2551

ตารางที่ 16

จำนวนโครงการวิจัยและงบประมาณที่ได้รับ ปีงบประมาณ 2551 จำแนกตามแหล่งเงินทุนและกลุ่มสาขาการวิจัย

ตารางที่ 17

จำนวนและพื้นที่ของอาคารเรียน และอาคารที่ทำการ ปีงบประมาณ 2551 จำแนกตามส่วนงาน

   

สารบัญแผนภูมิ

แผนภูมิที่ 1

แสดงจำนวนบุคลากรทั้งหมดของมหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ 2547-2551

แผนภูมิที่ 2

แสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2548-2552

แผนภูมิที่ 3

แสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด ปีงบประมาณ 2551-2552

แผนภูมิที่ 4

แสดงจำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2547-2551

แผนภูมิที่ 5

แสดงจำนวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2547-2551

แผนภูมิที่ 6

แสดงจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2546-2550

   

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.