การบริหารงาน

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

อธิการบดีและทีมผู้บริหาร

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้บริหารส่วนงาน

- คณบดี

- ผู้บริหารสถาบัน ศูนย์ หอสมุด

ผู้อำนวยการหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี

กรรมการสภาคณาจารย์

แผนยุทธศาสตร์ ม.มหิดล พ.ศ.2556-2559

หลักปฏิบัติด้านจรรยาบรรณองค์กร

โครงสร้างการบริหารงาน ม.มหิดล

รายงานประจำปี

ข้อมูลและสถิติ

 

ข้อมูลและสถิติ

ข้อมูลและสถิติ 2553

ข้อมูลและสถิติ 2553 ฉบับเต็ม

สารสนเทศ 2553 มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำ

สารบัญ

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. 2552-2555)

สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยมหิดล (ตรามหาวิทยาลัย สีประจำมหาวิทยาลัย ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย)

ประวัติมหาวิทยาลัย

โครงสร้างการบริหารงานมหาวิทยาลัยมหิดล

บุคลากร

งบประมาณ

นักศึกษา

หลักสูตร

การรักษาพยาบาล

การวิจัย

สถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล

อาคารสถานที่

เอกสารอ้างอิง

   

สารบัญตาราง

ตารางที่ 1

จำนวนบุคลากรทั้งหมดของมหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ 2552 จำแนกตามส่วนงานและประเภทบุคลากร

ตารางที่ 2

จำนวนพนักงานทั้งหมดของมหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ 2552 จำแนกตามส่วนงาน

ตารางที่ 3

จำนวนบุคลากรสายวิชาการทั้งหมดของมหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ 2552 จำแนกตามส่วนงานและประเภทบุคลากร

ตารางที่ 4

จำนวนบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ 2552 จำแนกตามวุฒิการศึกษาและตำแหน่งทางวิชาการ

ตารางที่ 5

จำนวนบุคลากรทั้งหมดของมหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ 2552 จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการและประเภทบุคลากร

ตารางที่ 6

จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2552 จำแนกตามประเภทบุคลากร

ตารางที่ 7

จำนวนข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ และเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ปีงบประมาณ 2551-2552 จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ

ตารางที่ 8

การสูญเสียข้าราชการในมหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ 2552 จำแนกตามการสูญเสียและประเภทข้าราชการ

ตารางที่ 9

การสูญเสียพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ 2552 จำแนกตามการสูญเสียและประเภทพนักงาน

ตารางที่ 10

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2552-2553 จำแนกตามผลผลิต

ตารางที่ 11

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2552-2553 จำแนกตามงบรายจ่าย

ตารางที่ 12

จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ นักศึกษาทั้งหมด และผู้สำเร็จการศึกษา จำแนกตามระดับการศึกษา

ตารางที่ 13

จำนวนหลักสูตรทั้งหมดของมหาวิทยาลัยมหิดลและหลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2552 จำแนกตามระดับการศึกษาและกลุ่มสาขา

ตารางที่ 14

จำนวนผู้รับบริการของโรงพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ 2552

ตารางที่ 15

จำนวนผู้ป่วยและหน่วยทำฟันของส่วนงานในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ 2552

ตารางที่ 16

จำนวนโครงการวิจัยและงบประมาณที่ได้รับ ปีงบประมาณ 2552 จำแนกตามแหล่งเงินทุนและกลุ่มสาขาการวิจัย

ตารางที่ 17

จำนวนอาคารและพื้นที่อาคารรวม ปีงบประมาณ 2552 จำแนกตามส่วนงาน

   

สารบัญแผนภูมิ

แผนภูมิที่ 1

แสดงจำนวนบุคลากรทั้งหมดของมหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ 2548-2552

แผนภูมิที่ 2

แสดงจำนวนพนักงานทั้งหมดของมหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ 2548-2552

แผนภูมิที่ 3

แสดงจำนวนบุคลากรสายวิชาการทั้งหมดของมหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ 2548-2552

แผนภูมิที่ 4

แสดงจำนวนบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ 2552

แผนภูมิที่ 5

แสดงจำนวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ 2552

แผนภูมิที่ 6

แสดงจำนวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดลที่ได้รับการพัฒนา ปีงบประมาณ 2548-2552

แผนภูมิที่ 7

แสดงจำนวนข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ และเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ปีงบประมาณ 2548-2552

แผนภูมิที่ 8

แสดงจำนวนการสูญเสียข้าราชการของมหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ 2548-2552

แผนภูมิที่ 9

แสดงจำนวนการสูญเสียพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ 2552

แผนภูมิที่ 10

แสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2549-2553

แผนภูมิที่ 11

แสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำแนกตามผลผลิต ปีงบประมาณ 2553

แผนภูมิที่ 12

แสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรของมหาวิทยาลัย จำแนกตามงบรายจ่าย ปีงบประมาณ 2553

แผนภูมิที่ 13

แสดงจำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2548-2552

แผนภูมิที่ 14

แสดงจำนวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2548-2552

แผนภูมิที่ 15

แสดงจำนวนนักศึกษาชาวต่างชาติ ปีการศึกษา 2548-2552

แผนภูมิที่ 16

แสดงจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2547-2551

แผนภูมิที่ 17

แสดงภาวะการหางานทำของบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2547-2551

แผนภูมิที่ 18

แสดงร้อยละของบัณฑิต ปีการศึกษา 2551 ที่ทำงานจำแนกตามอาชีพ

แผนภูมิที่ 19

แสดงร้อยละของบัณฑิต ปีการศึกษา 2551 ที่ไม่ได้ทำงาน จำแนกตามสาเหตุที่ยังไม่ได้ทำงาน

แผนภูมิที่ 20

แสดงจำนวนเงินที่ได้รับทุนวิจัย ปีงบประมาณ 2548-2552 จำแนกตามกลุ่มสาขาการวิจัย

แผนภูมิที่ 21

แสดงจำนวนเงินที่ได้รับทุนวิจัย ปีงบประมาณ 2548- 2552 จำแนกตามแหล่งเงินทุน

   

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.