การบริหารงาน

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

อธิการบดีและทีมผู้บริหาร

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้บริหารส่วนงาน

- คณบดี

- ผู้บริหารสถาบัน ศูนย์ หอสมุด

ผู้อำนวยการหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี

กรรมการสภาคณาจารย์

แผนยุทธศาสตร์ ม.มหิดล พ.ศ.2556-2559

หลักปฏิบัติด้านจรรยาบรรณองค์กร

โครงสร้างการบริหารงาน ม.มหิดล

รายงานประจำปี

ข้อมูลและสถิติ

 

ข้อมูลและสถิติ

ข้อมูลและสถิติ 2556

ข้อมูลและสถิติ 2556 ฉบับเต็ม

สารสนเทศ 2556 มหาวิทยาลัยมหิดล

หน้าปก

คำนำ

สารบัญ

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. 2552-2555)

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยมหิดล (ตรามหาวิทยาลัย สีประจำมหาวิทยาลัย ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย)

ประวัติมหาวิทยาลัย

โครงสร้างการบริหารงานมหาวิทยาลัยมหิดล

บุคลากร

งบประมาณ

นักศึกษา

หลักสูตร

การรักษาพยาบาล

การวิจัย

สถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล

อาคารสถานที่

เอกสารอ้างอิง

   

สารบัญตาราง

ตารางที่ 1

จำนวนบุคลากรทั้งหมดของมหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ 2555 จำแนกตามส่วนงานและประเภทบุคลากร

ตารางที่ 2

จำนวนพนักงานทั้งหมดของมหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ 2555 จำแนกตามส่วนงานและประเภท

ตารางที่ 3

จำนวนบุคลากรสายวิชาการทั้งหมดของมหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ 2555 จำแนกตามส่วนงานและประเภทบุคลากร

ตารางที่ 4

จำนวนบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ 2555 จำแนกตามวุฒิการศึกษาและตำแหน่งทางวิชาการ

ตารางที่ 5

จำนวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีตำแหน่งทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2555 จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการและประเภทบุคลากร

ตารางที่ 6

จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2555 จำแนกตามประเภทบุคลากร

ตารางที่ 7

จำนวนข้าราชการเกษียณอายุราชการ และเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ปีงบประมาณ 2554-2555 จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ

ตารางที่ 8

การลดลงของจำนวนข้าราชการของมหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ 2555 จำแนกตามการลดลงและประเภทข้าราชการ

ตารางที่ 9

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2555-2556 จำแนกตามผลผลิต

ตารางที่ 10

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2555-2556 จำแนกตามงบรายจ่าย

ตารางที่ 11

จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ นักศึกษาทั้งหมด และผู้สำเร็จการศึกษา จำแนกตามระดับการศึกษา

ตารางที่ 12

จำนวนหลักสูตรทั้งหมดของมหาวิทยาลัยมหิดลและหลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2555 จำแนกตามระดับการศึกษาและกลุ่มสาขา

ตารางที่ 13

หลักสูตรใหม่ของมหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2555

ตารางที่ 14

จำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาพยาบาลของส่วนงานในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ 2555

ตารางที่ 15

จำนวนผู้ป่วยและหน่วยทำฟันของส่วนงานในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ 2555

ตารางที่ 16

จำนวนโครงการวิจัยและงบประมาณที่ได้รับ ปีงบประมาณ 2555 จำแนกตามแหล่งเงินทุนและกลุ่มสาขาการวิจัย

ตารางที่ 17

จำนวนอาคารหอพัก ห้องพัก และจำนวนนักศึกษาที่เข้าพัก ปีการศึกษา 2555 จำแนกตามส่วนงาน

ตารางที่ 18

จำนวนอาคารและพื้นที่อาคารรวม ปีงบประมาณ 2555 จำแนกตามส่วนงาน

   

สารบัญแผนภูมิ

แผนภูมิที่ 1

แสดงจำนวนบุคลากรทั้งหมดของมหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ 2551-2555

แผนภูมิที่ 2

แสดงจำนวนพนักงานทั้งหมดของมหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ 2551-2555

แผนภูมิที่ 3

แสดงจำนวนบุคลากรสายวิชาการทั้งหมดของมหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ 2551-2555

แผนภูมิที่ 4

แสดงจำนวนบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ 2555

แผนภูมิที่ 5

แสดงจำนวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีตำแหน่งทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2555

แผนภูมิที่ 6

แสดงจำนวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดลที่ได้รับการพัฒนา ปีงบประมาณ 2551-2555

แผนภูมิที่ 7

แสดงจำนวนข้าราชการเกษียณอายุราชการ และเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ปีงบประมาณ 2551-2555

แผนภูมิที่ 8

แสดงจำนวนการลดลงของข้าราชการของมหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ 2551-2555

แผนภูมิที่ 9

แสดงจำนวนการสูญเสียพนักงานมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2555

แผนภูมิที่ 10

แสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2552-2556

แผนภูมิที่ 11

แสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำแนกตามผลผลิต ปีงบประมาณ 2556

แผนภูมิที่ 12

แสดงจำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2551-2555

แผนภูมิที่ 13

แสดงจำนวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2551-2555

แผนภูมิที่ 14

แสดงจำนวนักศึกษาชาวต่างชาติ ปีการศึกษา 2551-2555

แผนภูมิที่ 15

แสดงจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2550-2554

แผนภูมิที่ 16

แสดงภาวะการหางานทำของบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2550-2554

แผนภูมิที่ 17

แสดงร้อยละของบัณฑิต ปีการศึกษา 2554 ที่ทำงาน จำแนกตามอาชีพ

แผนภูมิที่ 18

แสดงร้อยละของบัณฑิต ปีการศึกษา 2554 ที่ยังไม่ได้ทำงาน จำแนกตามสาเหตุ

แผนภูมิที่ 19

แสดงจำนวนเงินที่ได้รับทุนวิจัย ปีงบประมาณ 2551-2555 จำแนกตามกลุ่มสาขาการวิจัย

แผนภูมิที่ 20

แสดงจำนวนเงินที่ได้รับทุนวิจัย ปีงบประมาณ 2551- 2555 จำแนกตามแหล่งเงินทุน

   

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.