หลักสูตร

 

ปริญญาตรี

หลักสูตรไทย

หลักสูตรนานาชาติ

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ปริญญาโท

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

ปริญญาเอก

วิธีการสมัครเข้าศึกษา

ข่าวเกี่ยวกับการรับสมัคร

บริการและสวัสดิการ

ทุนการศึกษา

การให้บริการด้านสุขภาพนักศึกษา

การศึกษาวิชาทหาร

การแนะแนว

การจัดหางาน

การลดหย่อนค่าโดยสารรถไฟ

บริการและสวัสดิการศิษย์สัมพันธ์

ที่พักอาศัยสำหรับนักศึกษา

ห้องสมุดและคลังความรู้ ม.มหิดล

บริการต่างๆ

ศูนย์การเรียนรู้มหิดล

การพัฒนานักศึกษา

ใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร (Activity Transcript)

กิจกรรมที่นักศึกษาควรเข้าร่วม

การขอใช้สถานที่จัดกิจกรรมนักศึกษา

สถานที่เล่นกีฬา และนันทนาการ

มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชูปถัมภ์

ศิษย์สัมพันธ์ ม.มหิดล

แนะแนวสู่รั้วมหิดล

ชีวิตสไตล์มหิดล

 

บริการต่างๆ เช่น ไปรษณีย์ การรักษาความปลอดภัย โรงอาหาร/ร้านอาหาร

 

บริการไปรษณีย์มหิดลศาลายา มหาวิทยาลัยได้ประสานงานให้บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด เข้ามาดำเนินการเปิดเคาน์เตอร์บริการด้านการรับฝากสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ และบริการอื่นๆ ณ บริเวณชั้นล่างอาคารวิทยาศาสตร์ 3-4 เพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษา เจ้าหน้าที่ ตลอดจนบุคคลทั่วไป ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ภาพบรรยากาศภายในเคาน์เตอร์ไปรษณีย์

การรักษาความปลอดภัย

มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีศูนย์อำนวยการความปลอดภัย ซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักในการอำนวยให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา ซึ่งแบ่งภารกิจหลักเป็น7 ประเภท

1. การรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Emergency Call)

2. การประสานงานของสูญหาย (Lost and Found)

3. การบริการข้อมูลข่าวสาร (Information Service)

4. การรักษาความปลอดภัย (Security Enforcement)

5. การบันทึกข้อมูลและรายงาน (Statistic and Report)

6. การบริการเรียกแท็กซี่

7. ติดต่อศูนย์อำนวยความปลอดภัย

สำนักงานอยู่ที่อาคารอเนกประสงค์ด้านทิศตะวันออก (หันหน้าไปทางวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา) ประกอบด้วย 2 หน่วยงานภายในได้แก่

1. หน่วยรับแจ้งเหตุ (Call Center Unit) มีหน้าที่ในการรับแจ้งเหตุจากผู้มาติดต่อหรือทางโทรศัพท์ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านทางสายโทรศัพท์หมายเลขเดียว คือ 02-441-4400 (10 คู่สาย) หรือตู้โทรศัพท์ฉุกเฉิน (Emergency Call) ที่ติดตั้งตามจุดต่างๆ ทั่วพื้นที่มหาวิทยาลัยรวมทั้งทางระบบวิทยุสื่อสาร (Base Station) กว่า 20 เครื่อง เพื่อดำเนินการประสานงาน ให้ความช่วยเหลือในกรณีเกิดเหตุต่างๆ

2. หน่วยรักษาความปลอดภัย (Service Unit) มีหน้าที่รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินภายในบริเวณมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาป้องกันอัคคีภัยและอำนวยการจราจรให้มีความคล่องตัวและปลอดภัย

โรงอาหาร และ ร้านอาหาร

มหาวิทยาลัยจัดพื้นที่โรงอาหารและร้านอาหารไว้ให้พวกเราได้รับประทานกัน มีทั้งอาหารและเครื่องดื่มต่างๆ หิวเมื่อไรก็แวะไปได้เลย

สถานที่สำหรับโรงอาหาร

mu_cafeteria ชั้น 2 วิทยาลัยนานาชาติ
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

สถานที่สำหรับร้านอาหาร

Princess Cate บริเวณด้านข้างคณะศิลปศาสตร์ The Herb Garden Restaurant ชั้น 2 MUIC
The Little Mango Bar ชั้น 6 ศาลายาพาวิลเลียน ร้าน Fresh Coffee Bakery Food บัณฑิตวิทยาลัย
ร้าน ฮ.นกฮูก หลังสถาบันวิจัยโภชนา ร้านก๋วยเตี๋ยวแม่ หลัง ส.วิจัยภาษา
ร้านมิวสิคสแควร์-วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ร้านสยามสเต็ก ด้านข้าง สนง.อธิการบดี และคณะวิศวกรรมศาสตร์
ร้านอาหารและเครื่องดื่ม Roll Queen เรือนโสเหล่ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
 

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.