หลักสูตร

 

ปริญญาตรี

หลักสูตรไทย

หลักสูตรนานาชาติ

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ปริญญาโท

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

ปริญญาเอก

วิธีการสมัครเข้าศึกษา

ข่าวเกี่ยวกับการรับสมัคร

บริการและสวัสดิการ

ทุนการศึกษา

การให้บริการด้านสุขภาพนักศึกษา

การศึกษาวิชาทหาร

การแนะแนว

การจัดหางาน

การลดหย่อนค่าโดยสารรถไฟ

บริการและสวัสดิการศิษย์สัมพันธ์

ที่พักอาศัยสำหรับนักศึกษา

ห้องสมุดและคลังความรู้ ม.มหิดล

บริการต่างๆ

ศูนย์การเรียนรู้มหิดล

การพัฒนานักศึกษา

ใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร (Activity Transcript)

กิจกรรมที่นักศึกษาควรเข้าร่วม

การขอใช้สถานที่จัดกิจกรรมนักศึกษา

สถานที่เล่นกีฬา และนันทนาการ

มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชูปถัมภ์

ศิษย์สัมพันธ์ ม.มหิดล

แนะแนวสู่รั้วมหิดล

ชีวิตสไตล์มหิดล

 

การพัฒนานักศึกษา

 

องค์กรนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย มิใช่เพียงแค่การเรียนรู้ในห้องเรียนเท่านั้น การเรียนรู้จากสิ่งรอบตัวและการสั่งสมประสบการณ์ที่ได้จากการเข้าร่วม หรือการจัดกิจกรรมนับเป็นสิ่งสำคัญที่จะเติมเต็มชีวิตในมหาวิทยาลัยของเราให้สมบูรณ์ขึ้น เพื่อจะได้ก้าวต่อไปสู่โลกภายนอกอย่างแข็งแกร่ง

มหาวิทยาลัยเห็นความสำคัญของเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดให้มีหน่วยงานเป็นผู้จัดกิจกรรมนักศึกษา ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับส่วนงาน (คณะ/วิทยาลัย) เราเรียกหน่วยงานดังกล่าวว่า องค์กรนักศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วย สภานักศึกษามหาวิทยาลัย สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัย สโมสรนักศึกษาระดับส่วนงาน และชมรม

คราวนี้เรามารู้จักองค์กรนักศึกษาให้มากขึ้นดีกว่า

สภานักศึกษามหาวิทยาลัย มีหน้าที่หลักในการดูแลผลประโยชน์โดยรวมของนักศึกษา หรือที่เราเรียกกันว่า “การพิทักษ์สิทธินักศึกษา” ไม่ว่าใครมีเรื่องราวข้องใจ เดือดร้อนในสิทธิต่างๆ ที่นักศึกษาพึงได้รับ สามารถปรึกษาสภานักศึกษาได้ นอกจากนั้นหน้าที่อีกประการหนึ่งคือการพิจารณาอนุมัติโครงการ งบประมาณและตรวจสอบการดำเนินงานของคณะกรรมการสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยนั่นเอง

สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัย มีหน้าที่หลักในการดูแลและจัดกิจกรรมทั้งปวงของนักศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและเป็นผู้ควบคุมดูแลและให้ความสะดวกแก่การจัดกิจกรรมของชมรมต่างๆ

ชมรมระดับมหาวิทยาลัย เป็นอีกองค์กรหนึ่งที่จัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยนักศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของชมรมในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านบำเพ็ญประโยชน์ ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านกีฬา ด้านวิชาการ เป็นต้น ชมรมต่าง ๆ ประกอบด้วย

1. ชมรมด้านบำเพ็ญประโยชน์

1.

กลุ่มอาสา

5. ชมรมศึกษาและพัฒนาชุมชน

2.

ชมรมกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

6. ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.

ชมรมชนบท

7. ชมรมโรตาแรคท์

4.

ชมรมส่งเสริมสาธารณสุข

8. ชมรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

2. ชมรมด้านศิลปวัฒนธรรม

1.

ชมรมคริสเตียน

7. ชมรมมุสลิม

2.

ชมรมคาทอลิก

8. ชมรมวาทศิลป์

3.

ชมรมชาวเหนือ

9. ชมรมหลังกล้อง

4.

ชมรมชาวใต้

10. ชมรมอีสาน

5.

ชมรมดนตรีไทยและนาฏศิลป์

11. ชมรมรักษ์เพลงพื้นบ้าน

6.

ชมรมพุทธศาสตร์

3. ชมรมด้านกีฬา

1.

กรีฑา

13. แบดมินตัน

2.

กอล์ฟ

14. เปตอง

3.

ขี่ม้า

15. ฟุตบอล

4.

ซอฟท์บอล

16. ยิงปืน

5.

ดาบสากล

17. ยูโด

6.

ดาบไทย

18. เรือพาย

7.

ตะกร้อ

19. รักบี้ฟุตบอล

8.

เทควันโด

20. ลีลาศ

9.

เทนนิส

21. วอลเลย์บอล

10.

เทเบิลเทนนิส

22. ว่ายน้ำ

11.

.บริดจ์

23. หมากล้อม

12.

บาสเกตบอล

.

4. ชมรมด้านวิชาการ

1. ชมรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

ทุกปีเราจะจัดให้มี “งานเบิกฟ้ากิจกรรม”เพื่อให้นักศึกษาเข้าสมัครเป็นสมาชิกชมรมต่างๆ ในช่วงเดือนมิถุนายน อย่าลืม!! มาสมัครเข้าชมรมต่าง ๆ เพื่อร่วมกิจกรรมกับเรานะ จะได้มีประสบการณ์ดี ๆ ร่วมกัน

 

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.