หลักสูตร

 

ปริญญาตรี

หลักสูตรไทย

หลักสูตรนานาชาติ

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ปริญญาโท

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

ปริญญาเอก

วิธีการสมัครเข้าศึกษา

ข่าวเกี่ยวกับการรับสมัคร

บริการและสวัสดิการ

ทุนการศึกษา

การให้บริการด้านสุขภาพนักศึกษา

การศึกษาวิชาทหาร

การแนะแนว

การจัดหางาน

การลดหย่อนค่าโดยสารรถไฟ

บริการและสวัสดิการศิษย์สัมพันธ์

ที่พักอาศัยสำหรับนักศึกษา

ห้องสมุดและคลังความรู้ ม.มหิดล

บริการต่างๆ

ศูนย์การเรียนรู้มหิดล

การพัฒนานักศึกษา

ใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร (Activity Transcript)

กิจกรรมที่นักศึกษาควรเข้าร่วม

การขอใช้สถานที่จัดกิจกรรมนักศึกษา

สถานที่เล่นกีฬา และนันทนาการ

มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชูปถัมภ์

ศิษย์สัมพันธ์ ม.มหิดล

แนะแนวสู่รั้วมหิดล

ชีวิตสไตล์มหิดล

 

ใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร (Activity Transcript)

 

AT คืออะไร ?

AT ย่อมาจาก Activity Transcript คือ ใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยระบบ AT จะเก็บข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลตลอดหลักสูตร ซึ่งนักศึกษาสามารถดูประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมของตนได้จากเว็บไซต์ www.activity.mahidol.ac.thและเมื่อสำเร็จการศึกษาก็จะได้รับใบรับรองดังกล่าว เพื่อไปใช้ประโยชน์ต่างๆ เช่น เป็นหลักฐานประกอบการสมัครเข้าทำงาน หรืออื่นๆ เป็นต้น

ทำไมต้องมีระบบ AT?

เพราะ AT มีการรวบรวมข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาอย่างเป็นระบบและ จัดเก็บไว้ที่ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย ดังนั้น นักศึกษาสามารถดูประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมของตนเองออนไลน์ได้

เนื่องจากองค์กร และ บริษัทหลายๆแห่ง ให้ความสำคัญกับประสบการณ์ภายนอกห้องเรียนของนักศึกษามากยิ่งขึ้น ดังนั้น AT สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการสมัครงานหลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษาได้

มหาวิทยาลัยมหิดลจะนำข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษามาวิเคราะห์ การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของนักศึกษา เพื่อที่จะเป็นแนวทางในการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยมหิดลต่อไป

ทำอย่างไรจึงจะได้รับใบรับรอง AT ?

1.

ยืนยันตนเองในระบบ AT ที่เว็บไซต์ http://activity.mahidol.ac.th/WebFormEmail1_Student.aspx

2.

ค้นหากิจกรรมที่ตนเองสนใจและสมัครเข้าร่วมผ่านในเว็บไซต์ AT หรือจะสมัครโดยตรงกับผู้ดูแลโครงการ

3.

 เข้าร่วมกิจกรรมตามกำหนดการ

4.

ตรวจเช็คผลการเข้าร่วมกิจกรรมและหน่วยชั่วโมงกิจกรรมในเว็บไซต์ AT ถ้าหากพบข้อผิดพลาดของข้อมูลโปรดแจ้งผู้ดูแลโครงการหรือ แจ้งศูนย์ประสานงาน Activity Transcript เบอร์โทรศัพท์ 02-849-4526

5.

เมื่อใกล้จบหลักสูตรการศึกษา ให้นักศึกษาตรวจเช็คว่าตนผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดหรือไม่ กรณีผ่านตามเกณฑ์ นักศึกษาสามารถยื่นในคำรองขอให้มหาวิทยาลัยออกใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้แก่นักศึกษาได้

โครงสร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตร

นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตลอดระยะเวลาการศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล ไม่น้อยกว่า 15 กิจกรรม และมีจำนวนหน่วยชั่วโมงในการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 100 หน่วยชั่วโมง

 

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.