หลักสูตร

 

ปริญญาตรี

หลักสูตรไทย

หลักสูตรนานาชาติ

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ปริญญาโท

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

ปริญญาเอก

วิธีการสมัครเข้าศึกษา

ข่าวเกี่ยวกับการรับสมัคร

บริการและสวัสดิการ

ทุนการศึกษา

การให้บริการด้านสุขภาพนักศึกษา

การศึกษาวิชาทหาร

การแนะแนว

การจัดหางาน

การลดหย่อนค่าโดยสารรถไฟ

บริการและสวัสดิการศิษย์สัมพันธ์

ที่พักอาศัยสำหรับนักศึกษา

ห้องสมุดและคลังความรู้ ม.มหิดล

บริการต่างๆ

ศูนย์การเรียนรู้มหิดล

การพัฒนานักศึกษา

ใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร (Activity Transcript)

กิจกรรมที่นักศึกษาควรเข้าร่วม

การขอใช้สถานที่จัดกิจกรรมนักศึกษา

สถานที่เล่นกีฬา และนันทนาการ

มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชูปถัมภ์

ศิษย์สัมพันธ์ ม.มหิดล

แนะแนวสู่รั้วมหิดล

ชีวิตสไตล์มหิดล

 

กิจกรรมที่นักศึกษาควรเข้าร่วม

 

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อชี้แนะแนวทางการปฏิบัติเบื้องต้น เกี่ยวกับการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ให้แก่นักศึกษาใหม่ได้รับทราบ รวมถึงเป็นพิธีการต้อนรับนักศึกษาเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยมหิดลของเราอย่างเป็นทางการ

พิธีไหว้ครู

เป็นพิธีกรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งและนับเป็นประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณเพื่อแสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครูบาอาจารย์ที่ท่านประสิทธ์ประสาทวิชาเรามาทั้งจรรยามารยาทและศิลปวิทยา การไหว้ครู ยังเป็นการแสดงตนว่าตนเองขอเป็นศิษย์ของท่านโดยตรงเป็นการเคารพครูให้ถูกต้อง แสดงความนอบน้อมอย่างถูกวิธี ปวารณาตนให้ครูได้รับรู้ว่าเราเป็นศิษย์ของท่านแล้วพร้อมที่จะน้อมรับคำสั่งสอนจากท่านทุกประการ

งานเบิกฟ้ากิจกรรม

งานที่น้อง ๆ จะได้พบและทำความรู้จักกับกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ในงานนี้ น้องๆ ที่เป็นนักกิจกรรม หรือน้อง ๆ ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อหาความรู้ และสั่งสมประสบการณ์ สามารถสมัครเข้ากลุ่มกิจกรรมต่างๆ ได้ตามความสมัครใจ

 

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.