หลักสูตร

 

ปริญญาตรี

หลักสูตรไทย

หลักสูตรนานาชาติ

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ปริญญาโท

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

ปริญญาเอก

วิธีการสมัครเข้าศึกษา

ข่าวเกี่ยวกับการรับสมัคร

บริการและสวัสดิการ

ทุนการศึกษา

การให้บริการด้านสุขภาพนักศึกษา

การศึกษาวิชาทหาร

การแนะแนว

การจัดหางาน

การลดหย่อนค่าโดยสารรถไฟ

บริการและสวัสดิการศิษย์สัมพันธ์

ที่พักอาศัยสำหรับนักศึกษา

ห้องสมุดและคลังความรู้ ม.มหิดล

บริการต่างๆ

ศูนย์การเรียนรู้มหิดล

การพัฒนานักศึกษา

ใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร (Activity Transcript)

กิจกรรมที่นักศึกษาควรเข้าร่วม

การขอใช้สถานที่จัดกิจกรรมนักศึกษา

สถานที่เล่นกีฬา และนันทนาการ

มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชูปถัมภ์

ศิษย์สัมพันธ์ ม.มหิดล

แนะแนวสู่รั้วมหิดล

ชีวิตสไตล์มหิดล

 

การขอใช้สถานที่จัดกิจกรรมนักศึกษา

 

การติดต่อขอใช้สถานที่จัดกิจกรรมนักศึกษาควรมีการติดต่อประสานงานล่วงหน้าด้วยวาจากับหน่วยงานที่ต้องการขอความอนุเคราะห์ เพื่อตรวจสอบระยะเวลาและความพร้อมของการใช้สถานที่ หลังจากโครงการได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ให้ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ ผ่านกองกิจการนักศึกษา

ข้อควรคำนึงสำหรับการขอใช้สถานที่

ควรใช้สถานที่ที่เหมาะสมกับกิจกรรมต่าง ๆ

ควรติดต่อขอใช้สถานที่ด้วยวาจาล่วงหน้า เนื่องจากหากติดต่อสถานที่ภายหลังแล้วไม่ว่างอาจมีผลต่อการดำเนินโครงการ เนื่องจากต้องขอยกเลิกโครงการ หรือต้องมีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่ ซึ่งกระทบต่อการดำเนินโครงการในหลาย ๆ ด้าน

ควรระบุ วัน เวลา รายละเอียด รูปแบบและวัตถุประสงค์การขอให้สถานที่ให้ชัดเจน

ควรตรวจสอบอัตราค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น จากการขอใช้สถานที่ เช่น ค่าบำรุงสถานที่ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ค่าเสียหายจากการใช้สถานที่ เป็นต้น และคำนวณไว้ในงบประมาณโครงการด้วย (ทั้งนี้ต้องตรวจสอบให้ถูกต้องตามประกาศอัตราของหน่วยงานนั้น ๆ )

 

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.