หลักสูตร

 

ปริญญาตรี

หลักสูตรไทย

หลักสูตรนานาชาติ

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ปริญญาโท

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

ปริญญาเอก

วิธีการสมัครเข้าศึกษา

ข่าวเกี่ยวกับการรับสมัคร

บริการและสวัสดิการ

ทุนการศึกษา

การให้บริการด้านสุขภาพนักศึกษา

การศึกษาวิชาทหาร

การแนะแนว

การจัดหางาน

การลดหย่อนค่าโดยสารรถไฟ

บริการและสวัสดิการศิษย์สัมพันธ์

ที่พักอาศัยสำหรับนักศึกษา

ห้องสมุดและคลังความรู้ ม.มหิดล

บริการต่างๆ

ศูนย์การเรียนรู้มหิดล

การพัฒนานักศึกษา

ใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร (Activity Transcript)

กิจกรรมที่นักศึกษาควรเข้าร่วม

การขอใช้สถานที่จัดกิจกรรมนักศึกษา

สถานที่เล่นกีฬา และนันทนาการ

มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชูปถัมภ์

ศิษย์สัมพันธ์ ม.มหิดล

แนะแนวสู่รั้วมหิดล

ชีวิตสไตล์มหิดล

 

มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชูปถัมภ์

 

มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ยินดีต้อนรับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลปีการศึกษา 2555 ด้วยความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง

มูลนิธิฯ มุ่งมั่น สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีความเดือดร้อน และมอบทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาโดยไม่คิดดอกเบี้ย นอกจากนี้ยังสนับสนุนงานวิจัยเพื่อการพัฒนาสมุนไพรและงานวิจัยเรื่องธาลัสซิเมีย อีกด้วยท่านที่สนใจสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 โทรศัพท์ 02-849-6359 ถึง 60 และ www.foundation.mahidol.ac.th

"มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลฯ ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง"

 

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.