หลักสูตร

 

ปริญญาตรี

หลักสูตรไทย

หลักสูตรนานาชาติ

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ปริญญาโท

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

ปริญญาเอก

วิธีการสมัครเข้าศึกษา

ข่าวเกี่ยวกับการรับสมัคร

บริการและสวัสดิการ

ทุนการศึกษา

การให้บริการด้านสุขภาพนักศึกษา

การศึกษาวิชาทหาร

การแนะแนว

การจัดหางาน

การลดหย่อนค่าโดยสารรถไฟ

บริการและสวัสดิการศิษย์สัมพันธ์

ที่พักอาศัยสำหรับนักศึกษา

ห้องสมุดและคลังความรู้ ม.มหิดล

บริการต่างๆ

ศูนย์การเรียนรู้มหิดล

การพัฒนานักศึกษา

ใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร (Activity Transcript)

กิจกรรมที่นักศึกษาควรเข้าร่วม

การขอใช้สถานที่จัดกิจกรรมนักศึกษา

สถานที่เล่นกีฬา และนันทนาการ

มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชูปถัมภ์

ศิษย์สัมพันธ์ ม.มหิดล

แนะแนวสู่รั้วมหิดล

ชีวิตสไตล์มหิดล

 

ศิษย์สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ศิษย์สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหน่วยงานหนึ่งในกองกิจการนักศึกษา ก่อตั้งขึ้นจากนโยบายของอธิการบดี ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร ที่มุ่งเน้นในการพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดลไปสู่มหาวิทยาลัยระดับโลก และให้ความสำคัญกับศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยที่จบไปแล้ว ทำคุณประโยชน์ ทำความดีให้กับแผ่นดิน ทั้งในต่างประเทศและในประเทศอย่างมากมาย ได้กลับมามีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยของเรา

หน่วยศิษย์สัมพันธ์จะทำหน้าที่ในการเป็นสื่อกลาง สื่อสารข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยกับศิษย์เก่าและระหว่างศิษย์เก่ากับศิษย์เก่าด้วยกัน สู่ความเป็น “เรามหิดล” We Mahidol โดยในขั้นตอนแรกหน่วยศิษย์สัมพันธ์พยายามรวบรวมรายชื่อศิษย์เก่า ที่จบจากมหาวิทยาลัยมหิดลจำนวนหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นกว่าคน ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อที่จะได้สื่อสารข่าวสารของมหาวิทยาลัยไปยังศิษย์เก่าอย่างใกล้ชิด และรวดเร็ว โดยได้จัดทำเว็บไซต์ MuAlumni.mahidol.ac.th เพื่อให้ศิษย์เก่าทุกท่านสามารถลงทะเบียนและทำข้อมูลของตนให้เป็นปัจจุบัน

และในนามศิษย์สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดลขอแสดงความยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกท่านเข้าสู่มหาวิทยาลัยมหิดล เพราะเราคือ "We Mahidol"

ศิษย์สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.