หลักสูตร

 

ปริญญาตรี

หลักสูตรไทย

หลักสูตรนานาชาติ

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ปริญญาโท

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

ปริญญาเอก

วิธีการสมัครเข้าศึกษา

ข่าวเกี่ยวกับการรับสมัคร

บริการและสวัสดิการ

ทุนการศึกษา

การให้บริการด้านสุขภาพนักศึกษา

การศึกษาวิชาทหาร

การแนะแนว

การจัดหางาน

การลดหย่อนค่าโดยสารรถไฟ

บริการและสวัสดิการศิษย์สัมพันธ์

ที่พักอาศัยสำหรับนักศึกษา

ห้องสมุดและคลังความรู้ ม.มหิดล

บริการต่างๆ

ศูนย์การเรียนรู้มหิดล

การพัฒนานักศึกษา

ใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร (Activity Transcript)

กิจกรรมที่นักศึกษาควรเข้าร่วม

การขอใช้สถานที่จัดกิจกรรมนักศึกษา

สถานที่เล่นกีฬา และนันทนาการ

มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชูปถัมภ์

ศิษย์สัมพันธ์ ม.มหิดล

แนะแนวสู่รั้วมหิดล

ชีวิตสไตล์มหิดล

 

บริการและสวัสดิการด้านสุขภาพนักศึกษา

 

มหาวิทยาลัยจัดบริการสุขภาพนักศึกษา ดังนี้

1. การสร้างเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยจัดให้มีการสร้างเสริมสุขภาพ โดยมีระบบการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ลดละเลิกพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ เพื่อให้นักศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดี

2. การรักษาพยาบาล มหาวิทยาลัยให้บริการรักษาพยาบาล โดยหน่วยบริการสุขภาพนักศึกษา 8 หน่วย กระจายตามคณะต่างๆ ได้แก่

หน่วย/คณะ

สถานที่ตั้ง

เบอร์ติดต่อ

เวลาทำการ

พบแพทย์เวลา

นอกเวลาราชการ

ศาลายา

ชั้น 1 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล

02-849-4529-30

08.30-16.30

12.00-13.00,

15.00-16.00

ติดต่ออาจารย์ประจำบ้าน

โทร 02-441-1505

ศิริราช

ร.พ.ศิริราช ตึกผู้ป่วยนอกห้อง 436 ชั้น 4

02-419-7389,

02-419-7000 ต่อ 7389

08.00-16.30

12.00-13.00

ติดต่อ แพทย์เวร

รามาธิบดี

ร.พ.รามาธิบดี ตึกตรวจโรคชั้นล่าง

(หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษา/บุคลากร

02-201-2981-2982,

02-201-0312

07.00-16.00

12.00-13.00

เวชศาสตร์ฯ

ร.พ.เขตร้อน ตึกผู้ป่วยนอก

02-354-9100 ต่อ 1414,1415

08.00-16.00

12.00-13.00

วิทยาศาสตร์

ตึกชีววิทยาใหม่ ชั้น1

02-201-5000 ต่อ 5203

09.00-16.00

12.00-13.00

ทันตแพทย์

คณะทันตแพทย์ อาคาร 5 ชั้น 2

02-6448644-6 ต่อ 2110 และ 4110

12.00-13.00

12.00-13.00

เภสัชศาสตร์

ฐานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน

02-644-4609, 02-644-8677-89 ต่อ 1100

08.30-16.30

วิทยาเขตกาญจนบุรี

อาคาร one stop service หอพักนักศึกษาวิทยาเขตกาญจนบุรี

034-585058-66 ต่อ 4103

08.30-16.30

(อ.)16.00-19.00

16.00-20.00

มหาวิทยาลัยมหิดลให้บริการรักษาพยาบาลควบคู่กับสิทธิการรักษาพยาบาลที่รัฐบาลจัดให้แก่ประชาชน ได้แก่ สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า สิทธิกรมบัญชีกลาง ประกันสังคม เป็นต้น

3. บริการด้านทันตกรรม วิธีปฏิบัติในการเข้ารับการรักษาทางทันตกรรม ให้นักศึกษาไปรับบัตรทันตกรรมแรกเข้า (กน.002) ที่หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษา อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล ชั้น 1 และนำบัตรไปยังหน่วยทันตกรรมที่ตนมีสิทธิใช้บริการตามตารางด้านล่างดังนี้

นักศึกษาคณะ/วิทยาลัย

หน่วยบริการทันตกรรม

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

หน่วยทันตกรรมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะศิลปะศาสตร์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

คณะกายภาพบำบัด

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

วิทยาลัยนานาชาติ

วิทยาลัยราชสุดา

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

วิทยาลัยศาสนศึกษา

วิทยาลัยการจัดการ (กาญจนบุรี)

มหาวิทยาลัยมหิดลกาญจนบุรี

แพทย์เพื่อชาวชนบท (ราชบุรี)

บัณฑิตวิทยาลัย (ที่ศึกษาในพื้นที่ศาลายาและบางกอกน้อย)

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

หน่วยทันตกรรมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

คณะเภสัชศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานคร

แพทย์เพื่อชาวชนบท(นครราชสีมา, นครสวรรค์ และนครศรีธรรมราช)

บัณฑิตวิทยาลัย (ที่สังกัดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, คณะเภสัชศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, วิทยาลัยการจัดการ)

คณะทันตแพทยศาสตร์

หน่วยทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

คณะสาธารณสุขศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย(ที่สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์, คณะเวชศาสตร์เขตร้อน และคณะสาธารณสุขศาสตร์)

นักศึกษาชั้นปีที่1 ทุกหลักสูตรและที่ศึกษาพื้นที่ศาลายาตลอดหลักสูตร

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกและหน่วยทันต-กรรมตามตารางข้างต้น

หมายเหตุ

1.นอกจากนี้นักศึกษาที่ศึกษาอยู่พื้นที่ศาลายายังสามารถเข้ารับบริการทันตกรรมได้ที่ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก โดยใช้คลินิกทันตกรรมปกติเท่านั้น ห้ามใช้คลินิกพิเศษ

2. การเข้ารับบริการด้านทันตกรรมให้รับบริการเฉพาะวัน-เวลาที่หน่วยทันตกรรมนั้นกำหนดเท่านั้น หากเข้าคลินิกพิเศษไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้

4. สิทธิในการรับเงินสงเคราะห์ ในกรณีที่นักศึกษาเสียชีวิต หรือสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย จนไม่สามารถศึกษาต่อไปได้ นักศึกษาจะได้รับเงินสงเคราะห์จากมหาวิทยาลัย 100,000 บาท ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก http://www.orsa.mahidol.ac.th หรือสอบถามที่กองกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล โทร 02-849-4501 ถึง 26

 

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.