หลักสูตร

 

ปริญญาตรี

หลักสูตรไทย

หลักสูตรนานาชาติ

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ปริญญาโท

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

ปริญญาเอก

วิธีการสมัครเข้าศึกษา

ข่าวเกี่ยวกับการรับสมัคร

บริการและสวัสดิการ

ทุนการศึกษา

การให้บริการด้านสุขภาพนักศึกษา

การศึกษาวิชาทหาร

การแนะแนว

การจัดหางาน

การลดหย่อนค่าโดยสารรถไฟ

บริการและสวัสดิการศิษย์สัมพันธ์

ที่พักอาศัยสำหรับนักศึกษา

ห้องสมุดและคลังความรู้ ม.มหิดล

บริการต่างๆ

ศูนย์การเรียนรู้มหิดล

การพัฒนานักศึกษา

ใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร (Activity Transcript)

กิจกรรมที่นักศึกษาควรเข้าร่วม

การขอใช้สถานที่จัดกิจกรรมนักศึกษา

สถานที่เล่นกีฬา และนันทนาการ

มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชูปถัมภ์

ศิษย์สัมพันธ์ ม.มหิดล

แนะแนวสู่รั้วมหิดล

ชีวิตสไตล์มหิดล

 

บริการและสวัสดิการด้านการศึกษาวิชาทหาร

 

พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 มาตรา 7บัญญัติว่า "ชายที่มีสัญชาติเป็นไทย มีหน้าที่รับราชการทหารด้วยตนเองทุกคน"

นักเรียน นักศึกษา เป็นชายมีสัญชาติไทย เลือกรับราชการทหาร ด้วย การเป็นกำลังสำรองหรือเข้ารับการตรวจเลือกเพื่อรับราชการทหาร เมื่อมีอายุครบ 21 ปีบริบูรณ์ ดังนี้

1. การเรียนและฝึกวิชาทหาร (รด.) สถานศึกษาวิชาทหารมหาวิทยาลัยมหิดล(หรือเป็นกำลังสำรองของกองทัพ) นักเรียน นักศึกษา ที่ประสงค์จะเรียนและฝึกวิชาทหาร ณ สถานศึกษาวิชาทหารมหาวิทยาลัยมหิดล ประเภท สมัครชั้นปีที่ 1 / เลื่อนชั้น / ซ้ำชั้น สามารถขอรับใบสมัครและใบรายงานตัวได้ที่ กองกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล ภายในระยะเวลาตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล (ประมาณเดือนเมษายน-พฤษภาคม ของปีที่เข้าศึกษา)

หลักฐานประกอบการสมัครเรียนและฝึกวิชาทหาร

ชั้นปีที่ 1(สมัครใหม่)

ชั้นปีที่ 1 (ซ้ำชั้น) ถึงชั้นปีที่ 5 ประเภท โอนย้ายสถานศึกษา

1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว/ 2 รูป

1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว/ 1 รูป

2. สำเนาทะเบียนบ้าน (ลงนามรับรองสำเนาโดยผู้ปกครอง/หรือเจ้าบ้าน )

2. ใบรับรองการฝึก นศท.

3. ใบรับรองแพทย์ (จาก รพ.รัฐ/เอกชน)

3. สำเนาบัตรประชาชน

4. สำเนาหลักฐานการศึกษา ปพ.1 (กรณีเป็นภาษาอังกฤษให้แปลเป็นภาษาไทย)

4. สำเนาแบบ สด. 9 (เฉพาะ นศท.ปี 3)

5. สำเนาบัตรประชาชน

5. เอกสารขอผ่อนผันการฝึกวิชาทหาร หรือ เอกสารการขอรอรับสิทธิ (ถ้ามี)

6. สำเนาการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)

7. เอกสารขอผ่อนผันการฝึกวิชาทหาร หรือ เอกสารการขอรอรับสิทธิ (ถ้ามี)

2. ขอผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเพื่อรับราชการทหาร เมื่อมีอายุ 21 ปีบริบูรณ์ สำหรับนักศึกษาที่ไม่ผ่านการเรียนและฝึกวิชาทหารในชั้นปีที่ 3 มีอายุครบ 21 –25ปี ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี–ปริญญาโท นักศึกษาที่มีอายุครบ 21 ปี (นับตาม พ.ศ.เกิด) ให้ดำเนินการยื่นหลักฐานขอผ่อนผันให้เสร็จสิ้นภายในเดือนตุลาคม ก่อนปีที่จะต้องไปเข้ารับการตรวจเลือก ณ งานกิจการนักศึกษา คณะ/วิทยาลัย ต้นสังกัด พร้อมหลักฐานที่ลงนามกำกับสำเนาถูกต้อง จำนวน 3 ชุด ดังนี้

2.1

 สำเนาใบสำคัญ สด.9

2.2

สำเนาใบสำคัญ สด.35

2.3

หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา

2.4

สำเนาทะเบียนบ้าน

2.5

สำเนาบัตรประชาชน

2.6

สำเนาบัตรนักศึกษา

2.7

สำหรับผู้ที่มีเอกสาร ตามข้อ 2.1– 2.3 (ปรากฏว่า ชื่อบิดา มารดา ชื่อตัว หรือชื่อสกุล ไม่ตรงกัน ต้องแสดงหลักฐานการเปลี่ยนด้วย)

3. ขอผ่อนผันการเรียกพล ให้นักศึกษา ที่จบการเรียนและฝึกวิชาทหารในชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป ยื่นหลักฐานขอผ่อนผันการเรียกพลได้ ณ งานกิจการนักศึกษา คณะ/วิทยาลัย ต้นสังกัด พร้อมหลักฐานที่รับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ชุดดังนี้

3.1

สำเนาใบสำคัญ สด 8

3.2

สำเนาบัตรประชาชนและบัตรนักศึกษา

3.3

หนังสือเรียกพล (กรณีได้รับหมายเรียกให้เข้าฝึกความพลั้งพร้อม) (ถ้ามี)

 

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.