หลักสูตร

 

ปริญญาตรี

หลักสูตรไทย

หลักสูตรนานาชาติ

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ปริญญาโท

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

ปริญญาเอก

วิธีการสมัครเข้าศึกษา

ข่าวเกี่ยวกับการรับสมัคร

บริการและสวัสดิการ

ทุนการศึกษา

การให้บริการด้านสุขภาพนักศึกษา

การศึกษาวิชาทหาร

การแนะแนว

การจัดหางาน

การลดหย่อนค่าโดยสารรถไฟ

บริการและสวัสดิการศิษย์สัมพันธ์

ที่พักอาศัยสำหรับนักศึกษา

ห้องสมุดและคลังความรู้ ม.มหิดล

บริการต่างๆ

ศูนย์การเรียนรู้มหิดล

การพัฒนานักศึกษา

ใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร (Activity Transcript)

กิจกรรมที่นักศึกษาควรเข้าร่วม

การขอใช้สถานที่จัดกิจกรรมนักศึกษา

สถานที่เล่นกีฬา และนันทนาการ

มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชูปถัมภ์

ศิษย์สัมพันธ์ ม.มหิดล

แนะแนวสู่รั้วมหิดล

ชีวิตสไตล์มหิดล

 

บริการและสวัสดิการด้านการแนะแนว

 

การแนะแนวให้คำปรึกษา

บริการแนะแนวให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลเอาใจใส่นักศึกษา ซึ่งอยู่ในช่วงวัยของการเปลี่ยนแปลงจากวัยเด็กสู่วัยผู้ใหญ่ อาจเกิดความขัดแย้งและสับสนในการตัดสินใจ บุคลิกภาพ การปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ การปรับตัวจากบ้านและครอบครัวสู่การใช้ชีวิตลำพังในหอพัก การปรับตัวในการคบเพื่อนใหม่ เพศเดียวกันและต่างเพศ ตลอดจนความวิตกกังวลในการหางานทำก่อนจบการศึกษา ซึ่งสิ่งเหล่านี้ อาจเป็นอุปสรรคต่อการเรียนในมหาวิทยาลัยได้ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงมีบริการแนะแนวให้คำปรึกษา เพื่อให้ความช่วยเหลือและแนะแนวทางในการลดความวิตกกังวล เข้าใจ และตระหนักรู้ในตนเอง สามารถเข้าใจปัญหาและหาทางออกได้อย่างเหมาะสม เพื่อประสบความสำเร็จเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย และมีคุณภาพเป็นปัญญาของแผ่นดินได้อย่างสมบูรณ์ โดยมีบริการต่างๆ ดังนี้

1. การแนะแนวให้คำปรึกษา แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยในด้านการเรียน ส่วนตัว สังคม และจิตใจ มีหลายรูปแบบ เช่น

1.1

การให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ Hot line สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกมาขอรับคำปรึกษาด้วยตนเอง สามารถขอรับคำปรึกษาทางโทรศัพท์ได้ โดยมีบริการ 24 ชั่วโมง ที่หมายเลข 08-7671-6668 , 08-8874-7385 ในเวลาราชการ หมายเลข 02-849-4538 ถึง 39

1.2

การขอรับคำปรึกษาทาง E-mail และ MSN เพื่อความสะดวกในการรับบริการให้คำปรึกษา นักศึกษาสามารถส่งคำถามหรือพูดคุยทาง E-mail และ MSN Messenger : guidancemu@hotmail.com (ในวันและเวลาราชการ) หรือที่กระดานถามตอบในเว็บไซด์กองกิจการนักศึกษา www.orsa.mahidol.ac.th/webboard

1.3

การให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ (นักจิตวิทยา / จิตแพทย์) ติดต่อขอรับบริการได้ที่ห้อง MU Friends ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล

2. บริการแบบทดสอบทางจิตวิทยา ให้บริการแบบทดสอบทางจิตวิทยา เช่น แบบทดสอบสุขภาพจิต ความเครียด แบบวัด EQ โดยนักศึกษาขอรับบริการได้ที่ห้อง Mu Friends ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล

3. การอบรมพัฒนานักศึกษา จัดอบรมความรู้ ทักษะจำเป็นเบื้องต้นในการให้คำปรึกษาด้านจิตวิทยาให้แก่บุคลากร และทักษะการพัฒนาตนเอง และเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีแก่นักศึกษา

4. บริการแนะแนวอาชีพและจัดหางาน โดยการประชาสัมพันธ์ข้อมูลแหล่งงาน และเป็นสื่อกลางในการรับสมัครนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา/บัณฑิต ให้แก่หน่วยงานและองค์กรที่ขอความร่วมมือเข้ามายังกองกิจการนักศึกษา โดยติดต่อรายละเอียดได้ที่ www.orsa.mahidol.ac.th

5. บริการแนะแนวการศึกษาต่อ จัดบริการประชาสัมพันธ์ข้อมูลทุนการศึกษาต่อสถานศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนบริการให้การศึกษาทางด้านการศึกษาต่อเพื่อช่วยให้นักศึกษาสามารถวางแผนในการศึกษาต่อได้ในอนาคต

 

 

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.