หลักสูตร

 

ปริญญาตรี

หลักสูตรไทย

หลักสูตรนานาชาติ

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ปริญญาโท

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

ปริญญาเอก

วิธีการสมัครเข้าศึกษา

ข่าวเกี่ยวกับการรับสมัคร

บริการและสวัสดิการ

ทุนการศึกษา

การให้บริการด้านสุขภาพนักศึกษา

การศึกษาวิชาทหาร

การแนะแนว

การจัดหางาน

การลดหย่อนค่าโดยสารรถไฟ

บริการและสวัสดิการศิษย์สัมพันธ์

ที่พักอาศัยสำหรับนักศึกษา

ห้องสมุดและคลังความรู้ ม.มหิดล

บริการต่างๆ

ศูนย์การเรียนรู้มหิดล

การพัฒนานักศึกษา

ใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร (Activity Transcript)

กิจกรรมที่นักศึกษาควรเข้าร่วม

การขอใช้สถานที่จัดกิจกรรมนักศึกษา

สถานที่เล่นกีฬา และนันทนาการ

มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชูปถัมภ์

ศิษย์สัมพันธ์ ม.มหิดล

แนะแนวสู่รั้วมหิดล

ชีวิตสไตล์มหิดล

 

บริการและสวัสดิการด้านการจัดหางาน

 

โครงการทำงานพิเศษนอกเวลาเรียนหรือปิดภาคการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยมหิดล เห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ ทักษะในการทำงาน อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษารู้จักหารายได้ แบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะจัดให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทำงานกับส่วนงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย โดยมีอัตราค่าตอบแทนการทำงานดังนี้

1

ปฏิบัติงานครบ 1 ชั่วโมง ค่าตอบแทนชั่วโมงละ 25 บาท

2

ปฏิบัติงานครี่งวันไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง (ช่วงเช้า / ช่วงบ่าย) ค่าตอบแทน 100 บาท

3

ปฏิบัติงานเต็มวันไม่น้อยกว่า 7 ชั่วโมง ไม่รวมเวลาหยุดพัก ค่าตอบแทนวันละ 200 บาท

 

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน

-

ระยะสั้น ตั้งแต่วันละ 1-2 ชั่วโมง

-

ระยะยาว ตั้งแต่ 1 วัน –2 เดือน

การรับสมัคร

เปิดรับสมัครช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม

หลักฐานการสมัคร

1.

ใบสมัคร

2.

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ

3.

รูปถ่ายนักศึกษา 1 ใบ

(นักศึกษาสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองกิจการนักศึกษา)

 

 

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.