หลักสูตร

 

ปริญญาตรี

หลักสูตรไทย

หลักสูตรนานาชาติ

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ปริญญาโท

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

ปริญญาเอก

วิธีการสมัครเข้าศึกษา

ข่าวเกี่ยวกับการรับสมัคร

บริการและสวัสดิการ

ทุนการศึกษา

การให้บริการด้านสุขภาพนักศึกษา

การศึกษาวิชาทหาร

การแนะแนว

การจัดหางาน

การลดหย่อนค่าโดยสารรถไฟ

บริการและสวัสดิการศิษย์สัมพันธ์

ที่พักอาศัยสำหรับนักศึกษา

ห้องสมุดและคลังความรู้ ม.มหิดล

บริการต่างๆ

ศูนย์การเรียนรู้มหิดล

การพัฒนานักศึกษา

ใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร (Activity Transcript)

กิจกรรมที่นักศึกษาควรเข้าร่วม

การขอใช้สถานที่จัดกิจกรรมนักศึกษา

สถานที่เล่นกีฬา และนันทนาการ

มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชูปถัมภ์

ศิษย์สัมพันธ์ ม.มหิดล

แนะแนวสู่รั้วมหิดล

ชีวิตสไตล์มหิดล

 

บริการและสวัสดิการด้านการลดหย่อนค่าโดยสารรถไฟ

 

มหาวิทยาลัยจัดให้มีการบริการออกหนังสือขอลดค่าโดยสารรถไฟให้กับนักศึกษาที่มีอายุไม่เกิน 25 ปี และยังไม่มีรายได้ ซึ่งบริการดังกล่าวแบ่งเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้

1. ตั๋วลดครึ่งราคา สำหรับนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัดที่ต้องการกลับบ้านระหว่างปิดภาคการศึกษาปลาย โดยนักศึกษาจะต้องยื่นคำร้องล่วงหน้า 7 วันพร้อมหลักฐาน ดังนี้

1.1

รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

1.2

สำเนาบัตรนักศึกษา

1.3

สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครองที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด

1.4

ค่าสมุดโดยสาร จำนวน 5 บาท สมุดโดยสารนี้ใช้ได้จนจบการศึกษา โดยนักศึกษาต้องมาขอต่ออายุทุกปี ทั้งนี้ หากทำหายจะไม่สามารถขอสมุดใหม่ได้

(ลดหย่อนได้เฉพาะรถไฟชั้น 3 เท่านั้น)

2. การขอลดค่าโดยสารเป็นหมู่คณะ สำหรับนักศึกษาที่ต้องการเดินทางไปศึกษาและดูงานตามหลักสูตร หรือเดินทางไปจัดกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแล้ว ซึ่งการลดหย่อนค่าโดยสารรถไฟสามารถทำได้เฉพาะรถไฟชั้น 3 เท่านั้น

นักศึกษาที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ กองกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล โทร 02-849-4501-26

 

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.