หลักสูตร

 

ปริญญาตรี

หลักสูตรไทย

หลักสูตรนานาชาติ

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ปริญญาโท

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

ปริญญาเอก

วิธีการสมัครเข้าศึกษา

ข่าวเกี่ยวกับการรับสมัคร

บริการและสวัสดิการ

ทุนการศึกษา

การให้บริการด้านสุขภาพนักศึกษา

การศึกษาวิชาทหาร

การแนะแนว

การจัดหางาน

การลดหย่อนค่าโดยสารรถไฟ

บริการและสวัสดิการศิษย์สัมพันธ์

ที่พักอาศัยสำหรับนักศึกษา

ห้องสมุดและคลังความรู้ ม.มหิดล

บริการต่างๆ

ศูนย์การเรียนรู้มหิดล

การพัฒนานักศึกษา

ใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร (Activity Transcript)

กิจกรรมที่นักศึกษาควรเข้าร่วม

การขอใช้สถานที่จัดกิจกรรมนักศึกษา

สถานที่เล่นกีฬา และนันทนาการ

มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชูปถัมภ์

ศิษย์สัมพันธ์ ม.มหิดล

แนะแนวสู่รั้วมหิดล

ชีวิตสไตล์มหิดล

 

บริการและสวัสดิการศิษย์สัมพันธ์

 

งานศิษย์สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดลจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางติดต่อประสานงาน แลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน สมาคมศิษย์เก่า ชมรมศิษย์เก่า องค์กรต่างๆของมหาวิทยาลัยทั้งภายใน และภายนอก โดยรวบรวมข้อมูลศิษย์ มหาวิทยาลัยมหิดลทุกรุ่นที่กระจายอยู่ทั้งในและต่างประเทศ ทำทะเบียนประวัติ ตามนโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นให้ศิษย์ของมหาวิทยาลัยทุกคนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆตามศักยภาพของตนอย่างเป็นรูปธรรม

1.

เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหิดล

2.

พื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหิดล

3.

เพื่อเป็นช่องทางประสานในการให้ความร่วมมือศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหิดล

4.

เพื่อเป็นการรวบรวมรายชื่อของศิษย์เก่า และนักศึกษาปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหิดลและจัดทำฐานข้อมูล

5.

เพื่อเผยแพร่และเชิญชูเกียรติศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหิดลที่ประสบความสำเร็จในด้านต่างๆให้มากยิ่งขึ้น

6.

เพื่อระดมศักยภาพของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหิดล ในการพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดล

7.

เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมข้อมูลสำหรับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.