หลักสูตร

 

ปริญญาตรี

หลักสูตรไทย

หลักสูตรนานาชาติ

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ปริญญาโท

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

ปริญญาเอก

วิธีการสมัครเข้าศึกษา

ข่าวเกี่ยวกับการรับสมัคร

บริการและสวัสดิการ

ทุนการศึกษา

การให้บริการด้านสุขภาพนักศึกษา

การศึกษาวิชาทหาร

การแนะแนว

การจัดหางาน

การลดหย่อนค่าโดยสารรถไฟ

บริการและสวัสดิการศิษย์สัมพันธ์

ที่พักอาศัยสำหรับนักศึกษา

ห้องสมุดและคลังความรู้ ม.มหิดล

บริการต่างๆ

ศูนย์การเรียนรู้มหิดล

การพัฒนานักศึกษา

ใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร (Activity Transcript)

กิจกรรมที่นักศึกษาควรเข้าร่วม

การขอใช้สถานที่จัดกิจกรรมนักศึกษา

สถานที่เล่นกีฬา และนันทนาการ

มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชูปถัมภ์

ศิษย์สัมพันธ์ ม.มหิดล

แนะแนวสู่รั้วมหิดล

ชีวิตสไตล์มหิดล

 

ที่พักอาศัยสำหรับนักศึกษา

 

ที่พักอาศัยสำหรับนักศึกษา (ศาลายา) บ้านมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

การบริการหลักบ้านมหิดล

บ้านมหิดล ดำเนินการภายใต้วิสัยทัศน์ การให้บริการระดับโลก Know what is needed, go extra miles and be advocate และ พันธกิจคือ ให้บริการและจัดสวัสดิการรวมทั้งสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการใช้ชีวิตในมหิว มหาวิทยาลัยอย่างเป็นสุข

บ้านมหิดล ประกอบไปด้วย อาคารหอพัก 6 อาคาร ดังนี้

บ้านพุทธรักษา (หอ1-2)

บ้านอินนิล (หอ3-4)

บ้านชัยพฤกษ์ (หอ6-7)

บ้านกันภัยมหิดล (หอ8-9)

บ้านลีลาวดี (หอ10)

บ้านศรีตรัง (หอ11)

ตารางแสดงจำนวนหอพักชายและหญิง และรายละเอียดการบริการ

ชื่อบ้าน

หอชาย

หอหญิง

4 เตียง ต่อ 1 ห้อง

2 เตียง ต่อ 1 ห้อง

จำนวนห้อง

บ้านอินทนิล

152

บ้านชัยพฤกษ์

152

บ้านกันภัยมหิดล

152

บ้านพุทธรักษา

152

บ้านลีลาวดี

154

บ้านศรีตรัง

312

รวม 1074

ค่าธรรมเนียมในการเข้าพัก

รายภาคการศึกษา (ภาคต้น / ภาคปลาย)

บ้านพุทธรักษา / บ้านกันภัยมหิดล จำนวนเงิน 3,000 บาท

บ้านอินทนิล / บ้านชัยพฤกษ์ / บ้านลีลาวดี จำนวนเงิน 6,000 บาท

บ้านศรีตรัง จำนวนเงิน 8,000 บาท

บริการตอบคำถาม (Ask Librarian)

(ภาคฤดูร้อน) ค่าธรรมเนียม ครึ่งหนึ่ง จากราคาปกติ

ค่าประกันความเสียหายและมัดจำลูกกุญแจ

นักศึกษาที่เข้าพักอาศัยในครั้งแรกจะต้องเสียค่าประกันความเสียหายและมัดจำลูกกุญแจและค่าคีย์การ์ด ในอัตราดังต่อไปนี้

บ้านพุทธรักษา / บ้านกันภัยมหิดล จำนวนเงิน 600 บาท

บ้านอินทนิล / บ้านชัยพฤกษ์ / บ้านลีลาวดี จำนวนเงิน 1,100 บาท

บ้านศรีตรัง จำนวนเงิน 1,250 บาท

หมายเหตุ ทั้งนี้นักศึกษาที่พักอาศัยในบ้านมหิดลมีสิทธิใช้ไฟฟ้า ฟรี 50 ยูนิต / ต่อห้อง ถ้าใช้ไฟฟ้าเกินจะต้องจ่ายค่าไฟฟ้ายูนิตละ 5 บาท

การเข้าพักอาศัย

นักศึกษาสามารถจองห้องพักในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเรื่องวันจองจากประกาศการจองหอพัก ได้ที่ www.muhome.mahidol.ac.th และสามารถจองได้ที่เว็บไซต์ www.student.mahidol.ac.th โดยระบุความประสงค์ ชื่อบ้านที่จะเข้าพักอาศัย การประกาศรายชื่อผู้เข้าอาศัยจะเป็นไปตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด กรณีที่นักศึกษา ได้สิทธิ์ในการพักอาศัยและมีความประสงค์ยกเลิกห้องพักในภายหลัง มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าธรรมเนียมของบ้านมหิดล

สิ่งอำนวยความสะดวกและสิทธิเฉพาะนักศึกษาที่พักอาศัยในบ้านมหิดล

บ้านมหิดล ได้จัดห้องสำหรับทำกิจทางศาสนาไว้ในแต่ละบ้านด้วยเช่น ห้องละหมาด ห้องศาสนาคริสต์ และลานองค์พระ

โครงการเรียนกิจกรรมพิเศษฟรี ในช่วงหลังเลิกเรียนอาทิเช่น ศิลปะวาดเส้น ศิลปะการแสดง ลีลาศ

นักศึกษาสามารถจองสถานที่ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้เช่น เรือนเอนกประสงค์ ในการจัดทำกิจกรรมต่างๆ ตามอัธยาศัย โดยปฏิบัติตามระเบียบการใช้ที่ประกาศไว้

การรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง

บ้านมหิดลมีสถานีรถรางให้บริการฟรี ที่วิ่งวนทั่วมหาวิทยาลัย

มีร้านค้าต่างๆ ให้บริการ เช่น ร้านสะดวกซื้อ 7-elever , ร้านเสริมสวย, ร้านซักรีด ,จักก้าเซ็นเตอร์, ร้านไอศกรีมตามตะวัน,ร้านถ่านเอกสาร,ร้านหนังสือ,

อยู่ติดกับอาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดลที่จะคอยบริการนักศึกษา ในด้านกิจกรรม กีฬาและนันทนาการและความบันเทิง

ดูรายละเอียดต่างๆ และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.muhome.mahidol.ac.th หรือโทร 02-4419725

การบริการหอพักให้แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยภาพรวมแบ่งได้ 2 ส่วนดังนี้

วิทยาเขตศาลายา

วิทยาเขตอื่นๆ

หอพักพยาบาลรามาธิบดี

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

หอพักสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

หอพักสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

หอพักวิทยาลัยนานาชาติ

วิทยาลัยเขตกาญจนบุรี

วิทยาลัยราชสุดา

อาคารชุดพักอาศัย

โรงแรมศาลายาพาวิลเลียน

รูปแบบการบริการที่พักอาศัย

จำนวนห้อง

จำนวนนักศึกษาที่รับได้

ชาย

หญิง

หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

บ้านมหิดล ชาย 3 หลังจำนวน 456 ห้องบ้านมหิดล หญิง 3 หลัง จำนวน 618 ห้อง

1,520

2,456

หอพักนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ

บ้านพักชาย 1 หลังจำนวน 20 ห้องบ้านพักหญิง 2 หลัง จำนวน 25 ห้อง

34

32

หอพักนักศึกษา วิทยาลัยราชสุดา

หอพักชาย 36 ห้อง

หอพักหญิง 36 ห้อง

72

72

ห้องพักสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

18 ห้อง

First come first serve จำนวน 18-36 คน

ห้องพักสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

15 ห้อง

First come first serve จำนวน 15 คน

ห้องพัก อาคารชุดพักอาศัย (คอนโดมิเนียม)

120 ห้อง

192

198

ห้องพัก โรงแรมศาลายาพาวิลเลี่ยน

43 ห้อง

First come first serve จำนวน 43-86 คน

วิทยาเขตอื่นๆ

1.หอพักนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

หอพักแพทย์ชาย 160 ห้อง

หอพักแพทย์หญิง 1 ห้องเล็ก 88 ห้อง

ห้องใหญ่ 16 ห้อง ห้องละ 6 คน

หอพักแพทย์หญิง 256 ห้อง ห้องละ 2 คน

หอพักแพทย์ประจำบ้าน 10 ชั้น

หอพักเจ้าพระยา

640

244

96

112

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

หอแพทย์ประจำบ้าน204 ห้อง

หอพักนักศึกษาแพทย์ 129 ห้อง

273

296

368

296

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

ห้องคู่ 70 ห้อง ห้องเดี่ยว 58 ห้อง

198 คน มีการบริการทั้งการจัดประชุมและนักศึกษาเข้าพักอาศัย

วิทยาเขตกาญจนบุรี

หอพักชาย 1 หลัง จำนวน 42 ห้อง

หอพักหญิง 2 ห้อง จำนวน 82 ห้อง

210

420

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.