หลักสูตร

 

ปริญญาตรี

หลักสูตรไทย

หลักสูตรนานาชาติ

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ปริญญาโท

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

ปริญญาเอก

วิธีการสมัครเข้าศึกษา

ข่าวเกี่ยวกับการรับสมัคร

บริการและสวัสดิการ

ทุนการศึกษา

การให้บริการด้านสุขภาพนักศึกษา

การศึกษาวิชาทหาร

การแนะแนว

การจัดหางาน

การลดหย่อนค่าโดยสารรถไฟ

บริการและสวัสดิการศิษย์สัมพันธ์

ที่พักอาศัยสำหรับนักศึกษา

ห้องสมุดและคลังความรู้ ม.มหิดล

บริการต่างๆ

ศูนย์การเรียนรู้มหิดล

การพัฒนานักศึกษา

ใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร (Activity Transcript)

กิจกรรมที่นักศึกษาควรเข้าร่วม

การขอใช้สถานที่จัดกิจกรรมนักศึกษา

สถานที่เล่นกีฬา และนันทนาการ

มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชูปถัมภ์

ศิษย์สัมพันธ์ ม.มหิดล

แนะแนวสู่รั้วมหิดล

ชีวิตสไตล์มหิดล

 

ห้องสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ห้องสมุดในมหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบด้วย หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล และห้องสมุดคณะ/สถาบัน/วิทยาลัย รวม 21 แห่ง มีการให้บริการ เวลาทำการ และสาขาวิชาที่ให้บริการแตกต่างกันในแต่ละห้องสมุด นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สามารถใช้บริการได้ที่อาคารหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.li.mahidol.ac.th

บริการพื้นฐาน

ได้แก่บริการบัตรสมาชิกระบบเครือข่ายห้องสมุด บริการแนะนำการใช้สารสนเทศภายในห้องสมุด บริการยืมคืน บริการยืมระหว่างห้องสมุด บริการช่วยการค้นคว้า บริการวารสาร/หนังสือพิมพ์ บริการถ่ายสำเนาเอกสาร บริการดรรชนีและสารสังเขป บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย บริการสื่อผสมเพื่อการเรียนรู้ (Learning Multimedia)

บริการพิเศษ

ได้แก่การยืมคืนหนังสือระหว่างห้องสมุดในมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol Book Delivery) บริการยืมหนังสือระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัย (ILL) บริการขอสำเนาเอกสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (EDDS) บริการคำบรรยายรายวิชา (e-lectures)

ระเบียบการใช้บริการ

ระเบียบทั่วไป

1. แสดงบัตรสมาชิกห้องสมุด หรือบัตรอนุญาตเข้าใช้ห้องสมุดทุกครั้งที่ใช้บริการ

2. ไม่อนุญาตให้นำอาหาร เครื่องดื่ม ของขบเคี้ยว ฯลฯ เข้ามาภายในห้องสมุด

3. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย และสำรวมกิริยามารยาทในการเข้าใช้ห้องสมุด

4. ไม่ทำเสียงดัง และหรือใช้โทรศัพท์มือถือในบริเวณห้องอ่านหรือบริเวณที่ห้าม

สมาชิกห้องสมุด

1. บริการบัตรสมาชิกห้องสมุด : นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล มีสิทธิสมัครเป็นสมาชิกห้องสมุด โดยใช้บัตรนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อยืมหนังสือ และวัสดุที่อนุญาตให้ยืมได้จากหอสมุดกลาง และห้องสมุดคณะ/สถาบัน/วิทยาลัย ทุกแห่งที่อยู่ในเครือข่าย

2. วิธีการสมัครเป็นสมาชิก : ติดต่อขอรับแบบฟอร์มทำบัตรสมาชิก ณ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1 ห้องสมุดกลาง กรอกแบบฟอร์มทำบัตรสมาชิกด้วยตนเอง พร้อมแนบรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ หรือสมัครผ่านเว็บไซต์ http://www.li.mahidol.ac.th/form/member.php พร้อมนำบัตรประจำตัวนักศึกษา และรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ ติดต่อเคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1 อาคารหอสมุดและคลังความรู้

3. การต่ออายุบัตรสมาชิกห้องสมุด นักศึกษาต่ออายุสมาชิกทุกภาคการศึกษา (แสดงหลักฐานการลงทะเบียนของภาคการศึกษาปัจจุบัน) *ต้องไม่มีรายการวัสดุค้างส่ง หรือ ค้างชำระค่าปรับ

4. การแจ้งบัตรสมาชิกหาย ติดต่อที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1 หอสมุดกลาง เพื่อระงับการใช้บัตร

5. ค่าปรับ หนังสือที่เกิดกำหนดส่งต้องเสียค่าปรับตามตารางแสดงจำนวนและระยะเวลาการยืมทรัพยากร

ตารางค่าปรับ แสดงตามจำนวนและระยะเวลาการยืมทรัพยากร

สมาชิก รวม

ระยะเวลาการยืม(วัน)

ค่าปรับ(บาท:วัน)

หนังสือทั่วไป หนังสือสำรอง วิทยานิพนธ์ หนังสือทั่วไป หนังสือสำรอง/วิทยานิพนธ์

อาจารย์

20 20

1-7*

1-20*

5

30

บุคลากรประจำ

แพทย์ประจำบ้าน

15 15

นักศึกษาบัณฑิต

นักศึกษาปริญญาตรี

10 10

บุคลากรชั่วคราว

10 10 -

สมาชิกสมทบประเภทที่ 1

5 5

*ขึ้นกับห้องสมุดแต่ละแห่ง

ค่าปรับสิ่งพิมพ์ชำรุด/สูญหาย

กรณีหนังสือที่ยืมไปชำรุดเสียหาย ห้องสมุดสามารถซ่อมแซมได้ คิดค่าปรับตามราคาประเมินเพื่อซ่อมแซมให้มีสภาพเดิม

กรณีหนังสือสูญหาย/ชำรุด ซ่อมแซมไม่ได้ ต้องซื้อเล่มใหม่มาชดใช้ พร้อมค่าดำเนินการเล่มละ 200 บาท และค่าปรับหนังสือเกินกำหนดจนถึงวันที่ได้ชดใช้ค่าสิ่งพิมพ์สูญหหาย/ชำรุด เรียบร้อยแล้ว

บริการห้องสมุดผ่านระบบออนไลน์ (Online Service)

บริการยืมหนังสือด้วยต้นเอง (Self Renew) สามารถยืมต่อด้วยตนเอง 2 ครั้ง หากไม่มีผู้จองขอใช้ สามารถนำหนังสือมายืมได้อีกที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน

บริการจองหนังสือ (Request) สามารถจองหนังสือที่ถูกยืมไปเพื่อขอยืมต่อเมื่อหนังสือมาส่งคืน

บริการ e-form เพื่อใช้บริการต่างๆ ที่จัดไว้ให้ ได้แก่ จองห้องศึกษารายกลุ่ม/บริการยืมระหว่างห้องสมุดภายในมหาวิทยาลัยมิดล/เสนอแนะหนังสือ/ทำบัตรสมาชิกห้องสมุด/สำรองหนังสือ/ขอสำเนาเอกสารระบบอิเล็กทรอนิกส์

บริการตอบคำถาม (Ask Librarian)

เวลาเปิดให้บริการของห้องสมุดกลาง

เปิดภาคการศึกษา

จ.-ศ. 08.00- 19.00 น.

ส. 09.00- 17.00 น.

ปิดภาค เม.ย.-พ.ค.

จ.-ศ. 08.30- 16.30 น.

ส. 09.00- 17.00 น.

เวลาเปิดให้บริการของห้องสมุดทุกแห่ง ดูข้อมูลได้ที่ www.li.mahidol.ac.th/service/hours.php

 

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.