มหิดลวิชาการ 2556

คณะ

คณะทันตแพทย์ศาสตร์ (DT)
คณะเทคนิคการแพทย์ (MT)
คณะพยาบาลศาสตร์ (NS)
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (SI)
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขากายอุปกรณ์ (PO)
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาเทคโนโลยีการศึการแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล (ET)
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (TT)
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (RA)
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี (NR)
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย (CD)
คณะเภสัชศาสตร์ (PY)
คณะวิทยาศาสตร์ (SC)
คณะศิลปศาสตร์ (LA)
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (EG)
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (SH)
คณะสัตวแพทยศาสตร์ (VS)
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (EN)
คณะกายภาพบำบัด (PT)
คณะสาธารณสุขศาสตร์ (PH)

วิทยาลัย

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ (MS) วิทยาลัยราชสุดา (RS) วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา (SS) วิทยาลัยศาสนศึกษา (CRS)

วิทยาเขต

วิทยาเขตกาญจนบุรี (KA)

สถาบันสมทบ

โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (PI) คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (BM)