คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คณะทันตแพทยศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์

วิทยาลัยราชสุดา

คณะเทคนิคการแพทย์

วิทยาลัยศาสนศึกษา

คณะกายภาพบำบัด

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

คณะสัตวแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรี

วิทยาลัยนานาชาติ

โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาเขตอำนาจเจริญ

มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตนครสวรรค์

 
 

การคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 2557

 

ระบบมหิดลรับตรง

ระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท

การคัดเลือกโดย กสพท

ระบบแอดมิชชันกลาง

ระบบรับตรงโดยคณะ/วิทยาลัย

ตารางข้อมูลจำนวนรับนักศึกษา

ดาวน์โหลดระเบียบการ

ข้อมูลที่ตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล

ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

ถาม-ตอบ ระบบรับตรงผ่าน Clearing-house

 
   

Copyright © 2013 Mahidol University. All rights reserved.

Last updated: April 9, 2014