เป้าหมายของเรา

      มหาวิทยาลัยมหิดล มุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีอัตลักษณ์มุ่งผลเพื่อผู้อื่น (Altruism) ตามค่านิยมของมหาวิทยาลัย งานอาสาสมัครเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่จะทำให้นักศึกษามีโอกาสนำความรู้ความรู้ความสามารถไปช่วยเหลือสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทน

      จิตอาสามหิดล (MAHIDOL VOLUNTEER) จึงได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลงานอาสาสมัครจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เปิดพื้นที่ให้นักศึกษาได้ทำงานอาสาสมัครที่มีความหลากหลายตรงกับความสามารถและความสนใจของนักศึกษา อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านอาสาสมัครของมหาวิทยาลัยมหิดล และภาคีเครือข่ายงานอาสาสมัครเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกสาธารณะให้กับนักศึกษา และยังสอดคล้องกับเป้าประสงค์การผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์คือ “เป็นคนดี มีปัญญา นำพาสุข”