ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์ Mahidol Volunteer

ผู้ขอใช้บริการตกลงใช้บริการเว็บไซต์ Mahidol Volunteer ตามที่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย และตามรายละเอียดการให้บริการที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ข้อกำหนด เงื่อนไขเนื้อหาต่าง ๆ ในเว็บไซต์ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า/หรือได้รับความยินยอมจากท่านแต่อย่างใด ทั้งนี้ ขอแนะนำให้ท่านทบทวนข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

  1. คำนิยาม

ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ “คำ” ต่อไปนี้ จะมีความหมายตามที่ระบุ คือ

1.1 “ผู้ขอใช้บริการ” หมายความถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ประกอบการ และบุคคลทั่วไป ที่เข้ามาขอใช้บริการเว็บไซต์ Mahidol Volunteer

1.2 “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความถึง ข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือ ข้อมูลใด ๆ ของผู้ขอใช้บริการ ที่ผู้ขอใช้บริการได้ให้ไว้แก่มหาวิทยาลัย และ/หรือ ที่มีอยู่ในระบบฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย

1.3 “มหาวิทยาลัย” หมายความถึง มหาวิทยาลัยมหิดล และให้หมายความรวมถึงบุคคลที่มหาวิทยาลัยมอบหมายด้วย

1.4 “รหัสประจำตัว” หมายความถึง Login Name Username รหัสผ่าน (Password) PIN – Person Identification Number หรือรหัสอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเข้าใช้ Website ไม่ว่าจะเรียกด้วยชื่อใดๆ และไม่ว่าจะเป็นรหัสที่มหาวิทยาลัยเป็นผู้กำหนดให้หรือเป็นรหัสที่ผู้ขอใช้บริการเป็นผู้กำหนดเองก็ตาม

1.5 “เหตุสุดวิสัย” หมายความถึง เหตุใดๆ อันอยู่นอกเหนือการควบคุมของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการให้บริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ รวมถึงเป็นเหตุให้เกิดข้อขัดข้อง หรือข้อมูลผิดพลาด เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยหรือระบบสื่อสารขัดข้องเพราะกระแสไฟฟ้าขัดข้อง หรือปัญหาด้านพลังงาน การกระทำของบุคคลภายนอก ไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลที่เป็นอันตรายต่างๆ (Harmful Data) ซึ่งเหตุดังกล่าวไม่ได้มีสาเหตุมาจากการที่มหาวิทยาลัยไม่ดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอตามมาตรฐาน

1.6 “เว็บไซต์” หมายความถึง เว็บไซต์ Mahidol Volunteer ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้

  1. การใช้และการเก็บรักษารหัสประจำตัว ข้อมูลส่วนบุคคล และเครื่องมือเพื่อการทำรายการ

2.1 ผู้ขอใช้บริการจะต้องรักษารหัสประจำตัว และข้อมูลส่วนบุคคล ไว้เป็นความลับและไม่เปิดเผยหรือกระทำการใดๆ ที่อาจทำให้ผู้อื่นทราบรหัสประจำตัว และ/หรือ ข้อมูลส่วนบุคคล ดังกล่าว

2.2 ผู้ขอใช้บริการสามารถเปลี่ยนแปลงรหัสประจำตัวเมื่อใดก็ได้ โดยดำเนินการตามขั้นตอน วิธีการ และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด

2.3 กรณีที่รหัสประจำตัวของผู้ขอใช้บริการ ชำรุด สูญหาย ผู้ขอใช้บริการต้องดำเนินการตามขั้นตอน วิธีการ และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนดเพื่อเปลี่ยนรหัสประจำตัวใหม่

  1. การใช้Website

3.1 ผู้ขอใช้บริการสามารถใช้ Website ได้ตาม URL ที่มหาวิทยาลัยกำหนด รวมทั้งได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้เป็นผู้ขอใช้บริการด้วย โดยผู้ขอใช้บริการตกลงผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการที่มหาวิทยาลัยกำหนดขึ้น และ/หรือ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการตามแต่ละฟังก์ชั่น และ/หรือ ประเภทรายการที่ปรากฏขึ้นก่อน และ/หรือ ระหว่างที่ผู้ขอใช้บริการทำรายการ (ถ้ามี) ด้วย ทั้งนี้ ให้ถือว่าข้อตกลง ข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บริการดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ด้วย

3.2 ในการเข้าใช้ Website ผู้ขอใช้บริการต้องใส่รหัสประจำตัวให้ถูกต้อง ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดเพิ่มเติมในภายหน้า พร้อมทั้งปฏิบัติตามขั้นตอน วิธีการ และเงื่อนไขการใช้บริการที่มหาวิทยาลัยกำหนดอย่างถูกต้องครบถ้วนทุกครั้ง

3.3 ผู้ขอใช้บริการสามารถเข้าใช้งานฟังก์ชั่นต่างๆ ใน Website และ/หรือ ที่มหาวิทยาลัยจะกำหนดเพิ่มเติมในภายหน้า ได้ตามขั้นตอน วิธีการ และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด ตลอด 24 ชั่วโมง หรือตามเวลาอื่นใดที่มหาวิทยาลัยจะกำหนดต่อไป

3.3.1 การแสดงรายละเอียดประวัติของผู้ขอใช้บริการ ผู้ขอใช้บริการสามารถตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ เช่น รูปภาพ ประเด็นงานจิตอาสาที่สนใจ ความสามารถพิเศษ เป็นต้น

3.3.2 การเสนอข้อมูลความรู้และข่าวสารต่างๆ ผู้ขอใช้บริการสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลความรู้และข่าวสารต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดทำขึ้น

3.4 ผู้ขอใช้บริการตกลงและยอมรับว่าการกระทำใดๆ ผ่าน Website ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการใช้ฟังก์ชั่นใดๆ ตามขั้นตอน วิธีการ และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด ให้ถือว่าถูกต้องสมบูรณ์และ ผูกพันผู้ขอใช้บริการทุกประการ รวมทั้งเป็นวิธีการที่น่าเชื่อถือและยอมรับได้ระหว่างผู้ขอใช้บริการและมหาวิทยาลัย

3.5 ผู้ขอใช้บริการตกลงให้มหาวิทยาลัยมีสิทธิเพิ่ม หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการได้ตามแต่จะเห็นสมควร โดยผู้ขอใช้บริการตกลงผูกพันปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการที่เพิ่มหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทุกประการ โดยมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบทาง Website และ/หรือ โดยวิธีการอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร

3.6 ผู้ขอใช้บริการตกลงและยอมรับว่า มหาวิทยาลัยไม่มีความรับผิดในความเสียหายหรือเหตุขัดข้องใดๆ อันเนื่องมาจากการใช้ Website และ/หรือเครื่องมือเพื่อการทำรายการไม่ว่าด้วยเหตุสุดวิสัย เหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุม หรือเหตุใด ๆ

3.7 มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไม่ให้บริการ หรือระงับ หรือยกเลิกการให้บริการหรือฟังก์ชั่นประเภทหนึ่งประเภทใด หรือทั้งหมด เมื่อใดก็ได้ โดยแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบ