ประกาศความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ Mahidol Volunteer

มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นผู้ให้บริการระบบฐานข้อมูลสมัครสมาชิกจิตอาสามหิดล (Mahidol Volunteer) โดยจะใช้ชื่อ Mahidol Volunteer ในข้อความต่อจากนี้ โดยผ่านทางเว็บไซต์ Mahidol Volunteer มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญสูงสุดกับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไว้เป็นความลับ ดังนั้น นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ มีขึ้นเพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่จะทำการเก็บรวบรวม วิธีการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลว่ามีการดำเนินการและวัตถุประสงค์อย่างไร ตลอดจนวิธีการติดต่อขอลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้มีผลใช้บังคับกับผู้ใช้บริการทุกท่าน ยกเว้นในกรณีที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาอ่านนนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยอย่างรอบคอบเพื่อให้ท่านเข้าใจถึงหลักการและวิธีการใช้ข้อมูลดังกล่าว

 1. คำนิยาม

ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ “คำ” ต่อไปนี้ จะมีความหมายตามที่ระบุ คือ

1.1 “ผู้ขอใช้บริการ” หมายความถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล บุคคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลที่เข้ามาขอใช้บริการเว็บไซต์ Mahidol Volunteer

1.2 “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความถึง ข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือ ข้อมูลใด ๆ ของผู้ขอใช้บริการ ที่ผู้ขอใช้บริการได้ให้ไว้แก่ มหาวิทยาลัย และ/หรือ ที่มีอยู่ในระบบฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย

1.3 “มหาวิทยาลัย” หมายความถึง มหาวิทยาลัยมหิดล และให้หมายความรวมถึงบุคคลที่มหาวิทยาลัยมอบหมายด้วย

1.4 “รหัสประจำตัว” หมายความถึง Login Name Username รหัสผ่าน (Password) PIN – Person Identification Number หรือรหัสอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเข้าใช้ Website ไม่ว่าจะเรียกด้วยชื่อใดๆ และไม่ว่าจะเป็นรหัสที่มหาวิทยาลัยเป็นผู้กำหนดให้หรือเป็นรหัสที่ผู้ขอใช้บริการเป็นผู้กำหนดเองก็ตาม

1.5 “เหตุสุดวิสัย” หมายความถึง เหตุใดๆ อันอยู่นอกเหนือการควบคุมของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการให้บริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ รวมถึงเป็นเหตุให้เกิดข้อขัดข้อง หรือข้อมูลผิดพลาด เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยหรือระบบสื่อสารขัดข้องเพราะกระแสไฟฟ้าขัดข้อง หรือปัญหาด้านพลังงาน การกระทำของบุคคลภายนอก ไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลที่เป็นอันตรายต่างๆ (Harmful Data) ซึ่งเหตุดังกล่าวไม่ได้มีสาเหตุมาจากการที่มหาวิทยาลัยไม่ดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอตามมาตรฐาน

1.6 “เว็บไซต์” หมายความถึง เว็บไซต์ Mahidol Volunteer (https://www.mahidol.ac.th/volunteer/) ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

มหาวิทยาลัยได้กำหนดประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่จะเก็บรวบรวมและใช้ รวมถึงวิธีการเก็บข้อมูลไว้ ดังนี้

2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขอใช้บริการ ประกอบด้วย

1) ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในบัญชีผู้ใช้งาน มีดังนี้

 1. รหัสประจำตัว(Username)
 2. รหัสผ่าน (Passwords)

2) ข้อมูลในการสมัครสมาชิก Mahidol Volunteer

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ใน ระบบฐานข้อมูลสมาชิก Mahidol Volunteer มีดังนี้

 1. รูปถ่าย
 2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
 3. คำนำหน้านาม
 4. ชื่อเล่น
 5. เพศ
 6. เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ไลน์ไอดี เฟสบุ๊ค ที่อยู่
 7. ประเด็นงานอาสาสมัครที่สนใจ
 8. ความสามารถพิเศษ
 9. ข้อมูลการศึกษา
 10. คณะ
 11. ข้อมูลการทำงาน
 1. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

เมื่อได้รับความยินยอมจากผู้ขอใช้บริการ มหาวิทยาลัยจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามรายละเอียดของวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้

1) เพื่อยืนยันและระบุตัวตนก่อนเข้าสู่ระบบของเว็บไซต์

 1. รหัสประจำตัว (Login Name/Username และ รหัสผ่าน)

2) เพื่อการให้บริการค้นหางานอาสาสมัครและเป็นตัวกลางในการทำงานอาสาสมัครสำหรับผู้ขอใช้บริการ

 1. รหัสประจำตัว(Login Name/Username และ รหัสผ่าน)
 2. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลสมาชิก Mahidol Volunteer
 3. ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์

3) เพื่อวิเคราะห์ พัฒนาและปรับปรุงการเว็บไซต์ให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ขอใช้บริการ

 1. รหัสประจำตัว (Login Name/Username และ รหัสผ่าน)
 2. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ใน ระบบฐานข้อมูลสมาชิก Mahidol Volunteer
 3. ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์

4) เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารและงานอาสาสมัครใหม่ให้กับผู้ขอใช้บริการ

 1. รหัสประจำตัว (Login Name/Username และ รหัสผ่าน)
 2. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ใน ระบบฐานข้อมูลสมาชิก Mahidol Volunteer
 3. ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์

5) เพื่อจัดทำสถิติที่ไม่ระบุตัวตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทำรายงานสถิติการทำรายการของผู้ขอใช้บริการเว็บไซต์

 1. รหัสประจำตัว (Login Name/Username และ รหัสผ่าน)
 2. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลสมาชิก Mahidol Volunteer
 3. ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์

 

 1. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

มหาวิทยาลัยจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มีการเก็บรวบรวมผ่านการใช้บริการบนระบบของมหาวิทยาลัยต่อบุคคลอื่นโดยปราศจากความยินยอมจากผู้ขอใช้บริการ ซึ่งการเปิดเผยดังกล่าวจะกระทำภายใต้วัตถุประสงค์ของการให้บริการบนระบบของมหาวิทยาลัยเท่านั้น

ท่านรับทราบและยอมรับว่า มหาวิทยาลัยอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยการส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลสมาชิก Mahidol Volunteer  ไปยังผู้ที่ต้องการอาสาสมัครที่ลงประกาศในงานนั้นๆ โดยจะต้องได้รับการยินยอมจากท่านก่อนเสมอ และท่านสามารถเปลี่ยนแปลงสถานะความเป็นส่วนตัวของ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลา

 1. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิของเจ้าของข้อมูล

ท่านมีสิทธิในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(1) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent): ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับเราได้ ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับเรา

(2) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (right to access): ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้เราทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว รวมถึงขอให้เราเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ได้ให้ความยินยอมต่อเราให้แก่ท่านได้

(3) สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (right to rectification): ท่านมีสิทธิในการขอให้เราแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือ เพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์

(4) สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (right to erasure): ท่านมีสิทธิในการขอให้เราทำการลบข้อมูลของท่านด้วยเหตุผลบางประการได้

(5) สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (right to restriction of processing): ท่านมีสิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุผลบางประการได้

(6) สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล บุคคล (right to data portability): ท่านมีสิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กับเราไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น หรือ ตัวท่านเองด้วยเหตุผลบางประการได้

(7) สิทธิในการคัดค้านการการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (right to object): ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุผลบางประการได้

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใด ๆ เกี่ยวกับ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ มหาวิทยาลัยยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคําติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของเว็บไซต์ Mahidol Volunteer ต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับมหาวิทยาลัยตามที่อยู่ ที่ปรากฏดังนี้

Mahidol Volunteer

โดย กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่ตั้ง 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

 1. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสําหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน มหาวิทยาลัยจึงได้กําหนดระเบียบภายในหน่วยงาน เพื่อกําหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัย นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้ใช้ช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัย โดยมีเฉพาะผู้รับผิดชอบเท่านั้นที่จะทราบข้อมูลต่าง ๆ ได้

 1. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขนโยบายนี้ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นครั้งคราวตามเหตุอันสมควรเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการให้บริการ เช่น การปรับปรุง การพัฒนาระบบเพื่อการใช้บริการ โดยอาจไม่ได้บอกกล่าวหรือแจ้งเตือนให้ท่านทราบล่วงหน้า ดังนั้น ท่านจึงควรติดตามการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวที่กำหนดไว้นี้อยู่เสมอ อย่างไรก็ดี มหาวิทยาลัยจะเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวผ่านทางเว็บไซต์ Mahidol Volunteer ผู้ใช้งานที่ยังคงใช้งานเว็บไซต์ของเรา และบริการบนเว็บไซต์ของเราจะถือว่าได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ในกรณีที่ท่านไม่ประสงค์ที่จะใช้บริการต่อไปภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับใหม่ ท่านสามารถยกเลิกการใช้บริการได้โดยทันที