วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรมีศูนย์กลางรวบรวมงานอาสาสมัครของมหาวิทยาลัยมหิดล และภาคีเครือข่ายความร่วมมือด้านอาสาสมัคร
  2. เพื่อสร้างพื้นที่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนานักศึกษา ในการทำงานด้านอาสาสมัคร
  3. เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลงานอาสาสมัคร ในมหาวิทยาลัยมหิดลและจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
  4. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมืองานด้านอาสาสมัคร ส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างเครือข่ายงานอาสาสมัครให้มีประสิทธิภาพ

 

หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยมหิดล มุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีอัตลักษณ์มุ่งผลเพื่อผู้อื่น (Altruism) ตามค่านิยมของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีงานอาสาสมัครอีกหนึ่งแนวทางที่จะทำให้นักศึกษาได้มีโอกาสนำความรู้ความรู้ความสามารถไปช่วยเหลือสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทน

จิตอาสามหิดล (MAHIDOL VOLUNTEER) จึงได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลงานอาสาสมัครจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เปิดพื้นที่ให้นักศึกษาได้ทำงานอาสาสมัครที่มีความหลากหลายตรงกับความสามารถและความสนใจของนักศึกษา อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านอาสาสมัครของมหาวิทยาลัยมหิดล และภาคีเครือข่ายงานอาสาสมัครเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกสาธารณะให้กับนักศึกษา และยังสอดคล้องกับเป้าประสงค์การผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์คือ “เป็นคนดี มีปัญญา นำพาสุข”

 

หลักการของ จิตอาสามหิดล (MAHIDOL VOLUNTEER)

หลัก “3 สร้าง”

สร้างคน

  • สร้างคนมหิดลให้มีอัตลักษณ์ Altruism
  • สร้างกระบวนการทำให้คนมหิดลมีคุณลักษณะ “มุ่งผลเพื่อผู้อื่น”

สร้างงาน

  • สร้างงานเพื่อประโยชน์สุขของมวลมนุษยชาติ

สร้างระบบเครือข่าย

  • สร้างระบบเครือข่ายจิตอาสา ระดับมหาวิทยาลัยถึงระดับนานาชาติ

 

 

สถานที่ติดต่อ

จิตอาสามหิดล (Mahidol Volunteer)

ห้องจิตอาสามหิดล ชั้น 1 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โทรศัพท์  0-2849-4657 และ 0-2849-4500 ต่อ 4214

โทรสาร  0-2849-4510