รายนามผู้ดำรงตำแหน่งประธาน – เลขาธิการ ทอมก

รายนามผู้ดำรงตำแหน่ง

ประธาน / เลขาธิการ  ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

 

ครั้งที่

ระยะเวลา

ประธาน ทอมก

เลขาธิการ ทอมก

1.

เดือนธันวาคม พ.ศ.2542 ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร

อธิการบดี มจธ.

รศ.ดร.ไทย  ทิพย์สุวรรณกุล

เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการติดตาม

ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน

มทส.

2.

เดือนมกราคม พ.ศ.2543 ถึง

เดือนธันวาคม พ.ศ.2544

ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร

อธิการบดี มจธ.

รศ.ดร.ไทย  ทิพย์สุวรรณกุล

เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน

มทส.

3.

เดือนมกราคม พ.ศ.2545 ถึง

เดือนธันวาคม พ.ศ.2546

ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร

อธิการบดี มจธ.

รศ.ดร.ไทย  ทิพย์สุวรรณกุล

เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการติดตาม

ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน

มทส.

4.

เดือนมกราคม พ.ศ.2547 ถึง

เดือนธันวาคม พ.ศ.2548

ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร

อธิการบดี มจธ.

รศ.ดร.ไทย  ทิพย์สุวรรณกุล

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

มทส.

5.

เดือนมกราคม พ.ศ.2549 ถึง

เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2549

ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร

อธิการบดี มจธ.

รศ.ดร.ไทย  ทิพย์สุวรรณกุล

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

มทส.

6.

เดือนมิถุนายน พ.ศ.2549 ถึง

เดือนกรกฏาคม พ.ศ.2551

รศ.ดร.ประสาท สืบค้า

อธิการบดี มทส.

รศ.ดร.อภิชิต เทอดโยธิน

รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน มจธ.

7.

เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2551 ถึง

เดือนกันยายน พ.ศ.2553

รศ.ดร.ไทย  ทิพย์สุวรรณกุล

อธิการบดี มวล.

รศ.ดร.อภิชิต เทอดโยธิน

รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน มจธ.

8.

เดือนตุลาคม พ.ศ.2553 ถึง

เดือนกันยายน พ.ศ.2554

รศ.ดร.กิตติ  ตีรเศรษฐ

อธิการบดี สจล.

รศ.ศิริวัฒน์  โพธิเวชกุล

รองอธิการบดี สจล.

9.

เดือนตุลาคม พ.ศ.2554 ถึง

เดือนกรกฏาคม พ.ศ.2555

รศ.ดร.กิตติ  ตีรเศรษฐ

อธิการบดี สจล.

รศ.ศิริวัฒน์  โพธิเวชกุล

รองอธิการบดี สจล.

10.

เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2555 ถึง

เดือนธันวาคม พ.ศ.2556

ดร.กีร์รัตน์  สงวนไทร

อธิการบดี มวล.

ศ.ดร.วินัย ประลมพ์กาญจน์

รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน /

รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและทรัพย์สิน

มวล.

 

 

 

 

รายนามผู้ดำรงตำแหน่ง

ประธาน / เลขาธิการ  ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

 

ครั้งที่

ระยะเวลา

ประธาน ทอมก

เลขาธิการ ทอมก

11.

เดือนมกราคม พ.ศ.2557 ถึง

เดือนธันวาคม พ.ศ.2557

ดร.กีร์รัตน์  สงวนไทร

อธิการบดี มวล.

ศ.ดร.วินัย ประลมพ์กาญจน์

รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน /

รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและทรัพย์สิน

มวล.

 

WordPress theme: Kippis 1.15