คณะกรรมการความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัย ทอมก

 คณะกรรมการความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัย ทอมก
ประธาน :             รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(รองศาสตราจารย์ ดร.ชนศักดิ์  บ่ายเที่ยง)

โทรศัพท์ 02-585-7682

โทรสาร  02-587-4350

e-mail : cbt@kmutnb.ac.th

เลขานุการ : ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

(นางทิพวรรณ  รัตนวงศ์)

โทรศัพท์ 02-913-2617

โทรสาร  02-912-2057

e-mail : tpr@kmutnb.ac.th

WordPress theme: Kippis 1.15