คณะกรรมการระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประธาน : รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วสันต์  กาญจนมุกดา)
โทรศัพท์ 074 – 44 3992
โทรสาร  074 -44 3993
e-mail :  GranJanamukda@hotmail.com
เลขานุการ :
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยทักษิณ
(นางสาวบุศริน จันทะแจ่ม)
โทรศัพท์  074 – 44 3951
โทรสาร   074 – 44 3951
e-mail : Jbussarin@hotmail.com

 

ประวัติความเป็นมา
อำนาจหน้าที่
ผลการดำเนินงาน
กำหนดการประชุม
นามานุกรม
ทำเนียบผู้ทรงคุณวุฒิ
WordPress theme: Kippis 1.15
FAQ