ประสานงานมหาวิทยาลัย

อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เลขที่  254   ถนนพญาไท  แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน   กรุงเทพฯ    1 0 3 3 0 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เลขที่ 239   ถนนห้วยแก้ว
ตำบลสุเทพ  อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 5 0 2 0 0 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
เลขที่ 140  ถนนกาญจนวนิช
หมู่ 4  ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา  9 0 0 0 0 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    1 3 1 7 0 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
เลขที่ 248  หมู่ 1 บ้านวัดสุวรรณ
ถนนศาลายา-นครชัยศรี   ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล   จังหวัดนครปฐม   7 3 1 7 0 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999  ถนนพุทธมณฑล สาย 4
ตำบลศาลายา   อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม    7 3 1 7 0 

อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง
กรุงเทพฯ    1 0 5 2 0

 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เลขที่ 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด
เขตทุ่งครุ   กรุงเทพฯ   1 0 1 4 0 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เลขที่ 1518   ถนนประชาราษฎร์ 1
แขวงวงศ์สว่าง  เขตบางซื่อ
กรุงเทพฯ   1 0 8 0 0 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เลขที่ 111  ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี
อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา   3 0 0 0 0 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
เลขที่ 169  ถนนลงหาดบางแสน
ตำบลแสนสุข  อำเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี    2 0 1 3 1 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
เลขที่ 19  หมู่ 2 ตำบลแม่กา
อำเภอเมือง   จังหวัดพะเยา   5 6 0 0 0 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เลขที่ 333  หมู่ 1  ตำบลท่าสุด
อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย  5 7 1 0 0 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เลขที่ 222  หมู่ 10  ตำบลไทยบุรี
อำเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80161 
คุณพิชชาพร  สิริมงคลเสถียร
สำนักงานเลขาธิการ
ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
เลขที่ 128/237   อาคารพญาไท พลาซ่า
ชั้น 22   ถนนพญาไท   เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ     1 0 4 0 0
WordPress theme: Kippis 1.15