มหาวิทยาลัยสมาชิก

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. มหาวิทยาลัยทักษิณ
4. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
5. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
6. มหาวิทยาลัยมหิดล
7. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
11. มหาวิทยาลัยบูรพา
12. มหาวิทยาลัยพะเยา
13. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
14. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

WordPress theme: Kippis 1.15