คณะกรรมการที่ประชุมนักกฎหมายมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

คณะกรรมการที่ประชุมนักกฎหมายมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
ประธาน :             หัวหน้าส่วนสารบรรณและนิติการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

(นายราชัย  อัศเวศน์)

โทรศัพท์ 044-22-4071

โทรสาร  044-22-4070

e-mail : rachai@sut.ac.th

เลขานุการ : นิติกร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี(นางสาวชมพูนุช  ศรีภราพิทักษ์) โทรศัพท์ 044-22 4047

โทรสาร  044-22 4070

e-mail : chompoo@sut.ac.th

 

WordPress theme: Kippis 1.15