คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ประธาน :             ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

(ดร.นันทน์  ถาวรังกูร)

โทรศัพท์  02 – 470 8156

โทรสาร   02 – 470 8170

e-mail : nandh.tha@kmutt.ac.th

เลขานุการ : นักวิเคราะห์งาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

(นายสุดเขต  แจ้งกระจ่าง)

โทรศัพท์ 02 -470 8156

โทรสาร  02 – 470 8170

e-mail : sudkad.cha@kmutt.ac.th

 


รายงานการประชุม คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ทอมก.

WordPress theme: Kippis 1.15