ติดต่อ ทอมก

map-caupt

สำนักงานเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
เลขที่ 128/237 อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น 22
ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2216 5410
โทรสาร 0-2216 5411

WordPress theme: Kippis 1.15