คณะทำงานเพื่อศึกษากระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประกาศยกย่องบุคคลที่มีคุณูปการต่อการเป็น มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

ประธาน :             อธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี(ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท  สืบค้า) โทรศัพท์   044 – 22 4001โทรสาร    044 – 22 4017

e-mail : prasart@sut.ac.th

 

เลขานุการ : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี(อาจารย์ ดร.นฤมล  รักษาสุข) โทรศัพท์    044 – 22 4010โทรสาร     044 – 22 4017

e-mail : narumol@sut.ac.th

 

ผู้ช่วยเลขานุการ :     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

(นางสาวจันทร์เพ็ญ จุ้ยจงรักษ์)

 

 

โทรศัพท์    044 – 22 3100โทรสาร     044 – 22 3060

e-mail : chanpen@sut.ac.th

 

WordPress theme: Kippis 1.15