คณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ทอมก

คณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ทอมก
ประธาน :             ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาและสื่อสารองค์กร  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป์) โทรศัพท์   075 – 67 3832โทรสาร    075 – 67 3829e-mail : psiwarit@wu.ac.th
เลขานุการ : หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(นางสาวจิตตนา  หนูณะ) โทรศัพท์   075 – 67 3731โทรสาร    075 – 67 3724e-mail : njittana@wu.ac.th
ผู้ช่วยเลขานุการ : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปส่วนประชาสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(นางสุภาณี  เพชรานันท์) โทรศัพท์    075 – 67 3725โทรสาร     075 – 67 3724e-mail : nsupanee@wu.ac.th

 

รายชื่อคณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ทอมก (ข้อมูล ณ ตุลาคม ๒๕๕๗)

สถาบันการศึกษา

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

หมายเลขโทรศัพท์ / E-mail

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อาจารย์ ดร.กัณทิมา   ศิริจีระชัย
รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์และองค์กรชุมชน
08 5072 1550guntima@sut.ac.th
  นางมนัสวี  บรรลือทรัพย์หัว
หน้าส่วนประชาสัมพันธ์
08 1967 9900manutswee@sut.ac.th
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผศ.ดร.ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาและสื่อสารองค์กร
08 8778 0180psiwarit@wu.ac.th
  นางสาวจิตตนา  หนูณะ
หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์
08 1597 5641njittana@wu.ac.th
  นางสุภาณี  เพชรานันท์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนประชาสัมพันธ์
08 0382 9444prsupanee@gmail.com
  นายบรรพต  ใบมิเด็น
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนประชาสัมพันธ์
08 9473 1439bbunpoht@wu.ac.th
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นายวรพันธุ์  แย้มหงษ์ปภา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
08 3754 8319Woraphans2555@gmail.com
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รศ.ดร.สุวิทย์  ภาณุจารี
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน
08 6406 9016suwitmbu@hotmail.com
  ผศ.ดร.แหวนทอง  บุญคำ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์
08 9148 7477bwaenthong@yahoo.com
  นายเอกลักษณ์  สังข์สุวรรณ์
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
08 1314 6243
  นางสาวอมร  เอื้อกิจ
นักประชาสัมพันธ์
08 9889 1727
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผศ.ดร.กิติเดช  สันติชัยอนันต์
รักษาการ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ
08 9444 474
1ikitnant@gmail.com
  นายสุรพงษ์  เกียรติพงสา
นักประชาสัมพันธ์
08 9612 6339
surapong@sit.kmutt.ac.th
  นายสมยศ จีนโก๊ว
นักคอมพิวเตอร์
02 470 9419
somyos.jin@kmutt.ac.th
มหาวิทยาลัยมหิดล นางรุจิรารัตน์  บรรจง
ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป
08 2078 7422orrbu@mahidol.ac.th
  นางสาวกณิศอันน์  มโนพิโมกษ์
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
08 7794 3232kanissun.man@mahidol.ac.th
  นายศรทัต  ขำดำรงเกียรติ
นักวิชาการสารสนเทศ
02 8496375 sorntouch.khm@mahidol.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ ผศ.จรรยา  ทองดี
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและกิจการทั่วไป
08 9890 5717jyt_janya@hotmail.com
  นางสาวรุ่งนภา  ยุทดร
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
08 5669 8941 waew45@hotmail.com
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ นางสาวทัศนีย์  ตรีธาร
ผู้อำนวยการกองกลาง
08 1348 4697ttt@kmutnb.ac.th

 

นางสาวสุภาพร  สุขเกษมนักวิชาการศึกษา 08 7043 5369
มหาวิทยาลัยบูรพา ดร.ฤทธิกร ศิริประเสริฐโชค
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
0 3810 2127-8headbuu@buu.ac.th
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร.จอย  ทองกล่อมสี
ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารองค์กร
08 9214 3448joychula@gmail.com
  นายสุรเดช  พันธุ์ลี
หัวหน้ากลุ่มภารกิจสารนิเทศ ศูนย์สื่อสารองค์กร
08 6177 9955pr@chula.ac.th
  นางสาวศุภวรรณ  พิพิธสมบัติ
รองหัวหน้ากลุ่มภารกิจสื่อสารนานาชาติ ศูนย์สื่อสารองค์กร
08 6898 2588cicc@chula.ac.th
  นางขนิษฐา  จันทร์เจริญ
นักประชาสัมพันธ์
09 3323 5007
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
08 1764 1095Apca@cmu.ac.th
  หม่อมหลวงกัตติกา เกษมสันต์ ละอองศรี
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
08 3765 0005 /mlkattika@gmail.com
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อาจารย์รวีศักดิ์    รักใหม่
รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
08 6528 4628krrawees@kmitl.ac.th
นายโสพล  จันทรโชติ
ผู้อำนวยการส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
08 9773 2323kjsopol@kmitl.ac.th
มหาวิทยาลัยพะเยา รศ.ชาลี  ทองเรือง
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
08 1923 0548charlee_t@yahoo.com
  ดร.รัฐภูมิ  พรหมณะ
ผู้ช่วยอธิการบดี
08 9852 7676 smartrattapoom@yahoo.com
  นางณัฐธิดา  ชาวน่านผู้อำนวยการกองกลาง 08 8251 3547natthida.nc@gmail.com
  นางสาวกนกวรรณ  ประภากรณ์
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
08 8251 2054ann194@hotmail.com
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อาจารย์ ดร.พรรณรวี  พรหมนารท
ผู้ช่วยอธิการบดี
08 1724 7765Phunrawie@mfu.ac.th
  นางสาวพรพิสุทธ์  คิดขำ
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
08 3515 1715pornpisud@mfu.ac.th
มหาวิทยาลัยทักษิณ ผศ.นพดล  ศุกระกาญจน์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล
08 9444 3684sukrakanchana@hotmail.com

  รายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ทอมก
ระเบียบวาระการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

คณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ทอมก ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

WordPress theme: Kippis 1.15