ประธาน ทอมก บอกกล่าว

ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทอมก) เกิดขึ้นจากการที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ที่มีอยู่ ๖ แห่ง เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๒ พิจารณาเห็นว่า การบริหารมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐมีหลักการและ แนวปฏิบัติที่แตกต่างจากมหาวิทยาลัยของรัฐที่เป็นส่วนราชการ รวมทั้ง เป็นรูปแบบใหม่ที่ยังจะต้องร่วมกันพัฒนา อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบบริหารมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพสูงสุดตามหลักการของการเป็นสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น จึงได้ทำข้อตกลงว่าด้วยที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ ขึ้น เมื่อวันที่

๘ ธันวาคม ๒๕๔๒ โดยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในขณะนั้น เป็นประธาน ทอมก ท่านแรก

จากการที่มีการลงนามในข้อตกลงข้างต้นจนถึงปัจจุบัน ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ได้ดำเนินการตามข้อตกลงที่ตั้งไว้มาโดยตลอด โดยจัดให้มีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์และ ความชำนาญการเพื่อประโยชน์ในการพัฒนา แก้ปัญหาการบริหารและส่งเสริมความร่วมมือในเรื่องที่มีความสนใจร่วมกัน การจัดการประชุมจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนการเป็นเจ้าภาพจัดประชุม เพื่อให้แต่ละมหาวิทยาลัยได้เสนอความคืบหน้า ในการดำเนินงาน และการพัฒนาของตนเองอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ทอมก ยังได้จัดให้มีคณะกรรมการฯ อีกประมาณ ๑๐ ชุด เพื่อศึกษารายละเอียดในเรื่องต่าง ๆ ที่ ทอมก เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา ต่อไป

ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาเห็นว่า จากการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันของคณะกรรมการและคณะทำงาน มีรายละเอียดหลายประการที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เพื่อให้ข้อมูลการดำเนินงานดังกล่าวเป็นประโยชน์กับมหาวิทยาลัย สมาชิกปัจจุบันหรือมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ที่จะเป็นสมาชิกในอนาคต และผู้ที่สนใจทั่วไป ที่ประชุมฯ จึงได้มอบหมายให้สำนักงานเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโดยพิมพ์เผยแพร่เป็นรายงานประจำปี และรายงานผลการดำเนินงาน พ.ศ. ๒๕๔๒ – ๒๕๔๙ นอกจากนี้ ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ทอมก ได้ประสานจัดทำและพัฒนาสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ขึ้น เพื่อสื่อสารข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ ความสำเร็จด้านต่าง ๆ ขององค์กรผ่านการมีส่วนร่วมของบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการชุดต่าง ๆ สื่อสารมวลชน และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ไปยังกลุ่มเป้าหมายและสาธารณชน ทางช่องทางสื่อ website social network กิจกรรม University Community Engagement และอื่น ๆ

ในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณอธิการบดีทุกท่าน ผู้แทนมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐทั้ง ๑๔ แห่ง (ณ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗) ทั้งในนามคณะกรรมการฯ และคณะทำงานชุดต่าง ๆ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง ภาคีเครือข่ายทุกท่าน ทุกองค์กรที่มีส่วนสนับสนุนให้การดำเนินงานของ ทอมก มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและตลอดไป

 

ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

WordPress theme: Kippis 1.15