คณะกรรมการด้านการเงินและงบประมาณ

คณะกรรมการด้านการเงินและงบประมาณ
ประธาน :             รองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

(อาจารย์ ดร.วุฒิ  ด่านกิตติกุล)

โทรศัพท์   044 – 22 4929โทรสาร    044 – 22 4017

e-mail : wut@sut.ac.th

เลขานุการ : หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี(นางกัญญาณัฐ  ยอดจะบก) โทรศัพท์  044 – 22 4909โทรสาร   044 – 22 4090

e-mail : kanyanut@sut.ac.th

 

WordPress theme: Kippis 1.15