คณะกรรมการระบบบุคลากร ทอมก

คณะกรรมการระบบบุคลากร ทอมก
ประธาน :             รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล  มหาวิทยาลัยทักษิณ

(อาจารย์สายพิณ  วิไลรัตน์)

โทรศัพท์   074-44-3967

โทรสาร    074-44-3968

e-mail : saipin500@hotmail.com

เลขานุการ : หัวหน้าฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล

(นางอุทัยวรรณ  จันทรโชติ)

โทรศัพท์    074-44 -3967

โทรสาร     074-44-3967

e-mail : utaiwanj@hotmail.com

WordPress theme: Kippis 1.15